Změna v organizaci učitelských praxí

16. 2. 2020 Dorota Egerlová

Změny, které vstupují v platnost od jarního semestru akademického roku 2019/2020, se týkají studentů nově akreditovaných učitelských programů – nikoli stávajících oborových studentů, kteří od ledna 2020 vykonávají pedagogickou praxi nebo na ni v tomto období nastupují.

Požadavky na splnění předmětů učitelské praxe zůstávají nadále plně v kompetenci jednotlivých garantů. S dotazy vztahujícími se k obsahové náplni (rozsah, cíle, termíny, výstupy a osnova předmětu) je tedy nutné se i nadále obracet na příslušné garanty a vyučující předmětu. Podmínkou pro udělení zápočtu je však i splnění všech administrativních náležitostí pedagogické praxe.

Celkovou administraci pedagogické praxe nově zaštiťuje Mgr. Dorota Egerlová. Mgr. Egerlovou je nutné kontaktovat před nástupem na praxi, a to e-mailem na dorota.egerlova@phil.muni.cz nebo osobně na děkanátu FF MU v pracovně proděkanů, budova C, 2. patro. Při kontaktu prosím uvádějte: 

  • své jméno, příjmení, UČO
  • zda se jedná o jednooborové, či dvouoborové studium učitelství
  • kód předmětu praxe
  • název školy, kde bude vykonávána pedagogická praxe (nemusí být školou fakultní, student má možnost nominovat školu dle svého výběru)
  • jméno a příjmení provázejícího učitele a jeho e-mailový kontakt
  • termín praxe
  • zda se jedná o celý předmět, či jen jeho část – je možné vykonávat praxi v rámci jednoho předmětu maximálně na dvou školách, případně u dvou provázejících učitelů jedné školy, ale vždy je nutné sdělit tuto skutečnost předem!

Před sjednáním pedagogické praxe na konkrétní škole je nutné s Mgr. Egerlovou konzultovat, zda je škola zasmluvněna. V opačném případě nelze na praxi nastoupit! Plně zasmluvněny jsou fakultní školy (viz dokument) – neznamená to však, že přijetí na pedagogickou praxi na fakultní škole je automatické. Každá pedagogická praxe musí být předem dohodnuta s provázejícím učitelem a ředitelstvím školy.

Úřední hodiny pro pedagogické praxe:
úterý a středa 9:00–11:00 hod.
Konzultace jsou možné i v jiných termínech v pracovních dnech po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu (dorota.egerlova@phil.muni.cz) nebo telefonicky (771 126 602).

Před začátkem pedagogické praxe je dále třeba vyplnit Protokol o přijetí studenta na pedagogickou praxi (ve třech stejnopisech). Protokol je nutné vyplnit jak v případě, že se jedná o fakultní školu (dokument s označením fakultní škola), tak i pro školu, kterou student nominuje sám, ovšem pouze tehdy, je-li zasmluvněna (dokument s označením spolupracující škola). Povinností studenta je Protokol o přijetí ihned po podepsání všemi třemi stranami (provázející učitel, student, garant praxe) naskenovat do Odevzdávárny příslušného předmětu pedagogické praxe. Poté si jeden stejnopis ponechá, jeden odevzdá garantovi praxe na FF MU a jeden předá provázejícímu učiteli. Do Odevzdávárny předmětu student rovněž skenuje i všechny následující dokumenty k pedagogické praxi.

Související dokumenty:

Více článků

Přehled všech článků