Integrace přírodovědné a společenskovědní složky vzdělávání v přípravě učiteů 1. stupně ZŠ

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/103a/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 86/2002
Projekt pomůže odstranit problémy, které vznikají při současném způsobu výuky (nedostatečná koordinace mezi předměty, izolovanost a útržkovitost poznatků bez pochopení souvislostí a vztahů, duplicita výuky, malá propojenost vědního základu s didaktikami předmětů). Počítá se s budoucí spoluprací univerzit. Bude navázáno na projekt Erasmus-Tesco /Pedagogická akademie Vídeň/ a na tříletý projekt Socrates-Comenius.