Současné výzvy pro veřejnou politiku a sociální práci 2

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

V obecné rovině se projekt zaměří na studium řešení nových problémů (rizik) v kontextu proměn/dynamiky postmoderní společnosti a trhu práce včetně dopadů ekonomické krize na jedné straně a tlaku na veřejné rozpočty na straně druhé a implikací pro veřejnou politiku a sociální práci s důrazem na hledání a koncipování inovativních sociálně efektivních řešení těchto problémů. Cílem projektu je popsat a analyzovat vybrané reakce sociálních systémů, které jsou spojené se vznikem nových sociálních problémů a představují specifické způsoby řešení nových sociálních problémů v podmínkách České republiky. Cílem projektu je také porovnat uvedené reakce se způsoby řešení v některých jiných evropských zemích.
Projekt navazuje na výzkumné aktivity Katedry sociální politiky a sociální práce v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry. Přináší další aktuální informace o obsahu, sociálních aktérech, institucionálním a organizačním prostředí systémů sociální ochrany a služeb pro vybrané cílové skupiny a prostředí.

Publications

Total number of publications: 2