Výzkum studentů zaměřen na chování chemických látek v prostředí a v lidském těle, transformačních mechanismů a změn, které způsobují; vývoj nových molekul umožňujících kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj senzorů a signálních molekul

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt specifického výzkumu má za cíl napomáhat rozvoji studentů doktorských studijních programů Chemie a Biologie na PřF MU, realizujících svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, ale i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. V rámci účasti na tomto projektu můžou studenti získávat nové a vědecky cenné výsledky v následujících oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiomu, metabolismu, mikrofluidiky, supramolekulární chemie a fotochemie a případně taky jejich aplikacím. Kromě výzkumu samotného projekt umožní zapojování zúčastněných studentů do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, a to s důrazem na podporu aktivní účasti a prezentací na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Mezi výstupy tohoto projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).