Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti proteinového a metabolického inženýrství

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu specifického výzkumu je vytvořit zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských projektů, které jsou zpracovávány v rámci diplomových a disertačních prací na PřF MU v magisterském oboru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a doktorských studijních programech Mikrobiologie a molekulární biotechnologie, Molekulární biologie a genetika, Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie. Finanční prostředky budou využity k podpoře řešení aktuálních témat, která patří v daných oborech ke stěžejním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu a v praxi. Řešené projekty budou směrovány do oblasti inženýrství proteinů a vývoje enzymových technologií pro biomedicínu. Dále budou řešeny projekty zaměřené na pochopení molekulární podstaty Alzheimerovy nemoci a vývoje nových trombolytických enzymů pro léčbu akutní mozkové mrtvice. Řešení projektu umožní zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledků na konferencích a v odborných časopisech.