Nové molekuly, materiály a nanostruktury (NOMONA)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Předložený projekt specifického výzkumu bude zaměřen na studium nových syntetických metod pro přípravu vybraných molekul, supramolekulárních systémů, nanostruktur a materiálů. Tyto molekulární, supramolekulárních a nanostrukturní systémy budou zkoumány pomocí celé škály měřicích, analytických a teoretických metod s cílem odhalení reakčních mechanismů a poznání užitečných vlastností použitelných v praxi, jako jsou chemická katalýza, adsorpce, medicinální aplikace, konstrukce nanoobjektů, fotochemické reakce a luminiscence. Metody preparativní chemie budou použity k přípravě molekulárních organických látek s předem stanovenou strukturou a sloučenin s cílenou biologickou aktivitou; zejména identifikace nových inhibitorů vybraných proteinových kináz a strukturně-specifických nukleáz. Dále bude studována příprava supramolekulárních systémů na bázi bambusurilů, kovových nanočástic kovů, oxidických nanovláken a nanoporézních metalosilikátových a metalofosfátových xerogelů. Budeme se také věnovat optimalizaci metod přípravy grafenoxidu a redukovaného grafenoxidu s cílem zvětšení měrného povrchu (BET). Připravený grafenoxid bude využit pro bezvodou sol-gelovou přípravu nových kompozitních materiálů. Dále se budeme zabývat přípravou nových molekulárních fosfátů a fosfonátů kovů (Al, Y, Sc, La, Cu) s cílem připravit nové klastrové sloučeniny s vazebným motivem M-O-P. Také je plánováno dokončení série biologicky aktivních komplexů Ru s fluorescenčním značením pro vizualizaci komplexů v biologických tkáních. Budou dokončeny QM výpočty finalizující studium cyklometalačních reakcí platinových komplexů s fosfanovými ligandy. Další výzkum bude zaměřen na návrh a studium principiálně nových struktur fotoaktivovatelných (fotoodštěpitelných) sloučenin a fluoroforů, a na strategii jejich využití. Hlavní důraz výzkumu bude kladen na fotochemické odštěpování malých signálních molekul, jako je oxid uhelnatý nebo sirovodík. Nové sloučeniny budou syntetizovány, podrobeny studiu mechanismu jejich fototransformací a posléze látky s nejlepšími vlastnostmi budou ve spolupráci studovány pomocí in vitro a in vivo experimentů.