Společný předmětový základ

Společný předmětový základ pro bakalářské studium

Prezenční studium:

 • cizí jazyk
 • filozofie pro posluchače nefilozofických oborů – netýká se posluchačů oborů, které mají filozofii ve svém kurikulu (filozofie, estetika, pedagogika, sociální pedagogika a poradenství)
 • tělesná výchova

Kombinované studium:

 • cizí jazyk
 • filozofie pro posluchače nefilozofických oborů – jen pro vybrané obory (Anglický jazyk a literatura, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Psychologie, Historie, Muzeologie, Pedagogika, Religionistika, Teorie a dějiny divadla, Informační studia a knihovnictví)

Šablony (IS MU)

Společný předmětový základ pro magisterské studium

Prezenční studium:

 • cizí jazyk

Kombinované studium:

 • cizí jazyk

Šablony (IS MU)

Společný předmětový základ pro doktorské studium

Filozofie

Informace o předmětu Filozofie v rámci doktorského studia na Filozofické fakultě MU

Kód předmětu: PHDZ1 (podzimní semestr), PHDZ2 (jarní semestr) – kurzy je třeba zapisovat do IS ve stanovené posloupnosti. Předmět zajišťuje Katedra filozofie FF MU.

Vyučující: prof. PhDr. Josef Krob, CSc., Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

Cíl a struktura: Cílem předmětu je seznámit doktorandy různých oborů se základy teorie vědy a s hlavními metodologickými principy, které je nezbytné respektovat při psaní vědeckých (tj. též disertačních) prací. Seminář je dvousemestrový, první semestr je zakončen zápočtem, celý seminář kolokviem v podobě písemného testu.

Osnova:

 1. Uvedení do tématu: teorie vědy, základní pravidla usuzování a stavby práce
 2. Jak vysvětlit problém; vysvětlení, popis a predikce; typy vysvětlení ; modely vysvětlení; pragmatické aspekty vysvětlení. (Jastrzembská)
 3. Metodologie výzkumu: seznámení s obecnými postupy výzkumu. Jaká je role autora odborného textu, jaká je role čtenáře? Jak přejít od tématu k otázkám, jak od otázek k problémům? Jak přejít od problémů k tvrzením, jak od tvrzení k důvodům? (Picha)
 4. Základy argumentace: vybrané elementy teorie argumentace. Jaké jsou podmínky platného argumentu? Jak identifikovat argumentační strukturu, jak nalézt argumentační schéma? Jak vznikají argumentační chyby a jak je poznat? (Picha)
 5. Jak psát: Některé specifické dovednosti spojené s psaním odborného textu. Jak vytvořit plán textu? Co by měl obsahovat úvod a závěr? Jakou roli hrají konektory, jakou roli hrají odstavce? Na co se soustředit při revizi textu? Jak má vypadat abstrakt odborného textu? (Picha)
 6. Závěrečný test

Cizí jazyk

Koncepce vychází z pokynu Organizace jazykového vzdělávání na MU přijatá kolegiem rektora 21. 3. 2006 (příloha zápisu č. 3 z KR)

Prokázání jazykové kompetence podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 28 odst. 3 písm. a):

Nabídka kurzů, organizace: Jazykové kurzy – od 1. 9. 2006

 • kurzy vypisuje CJV MU
 • kurzy jsou otevřeny pro všechny fakulty MU
 • zaměření kurzů: akademické dovednosti, odborný jazyk; úroveň akademické jazykové kvalifikace odpovídající stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR)

Nabídka kurzů – kódy předmětů stanoví CJV, registrace prostřednictvím odkazu Společné předměty

 • Anglický jazyk pro DSP – humanitní obory (PrF, ESF, FF, FSS, PedF, příp. zájemci z dalších fakult)
 • Německý jazyk pro DSP
 • Francouzský jazyk pro DSP
 • Ruský jazyk pro DSP
 • Španělský jazyk pro DSP

Anotace kurzů, sylaby, podmínky a požadavky budou vypsány v IS MU.

Udělování kreditů:

 • Kreditová hodnota předmětu se určuje dle zásad přidělování kreditů předmětům na MU.
 • Za ukončení předmětu v rozsahu 0/2 týdenní výuky zápočtem získá student 2 kredity, za ukončení předmětu v rozsahu 0/2 týdenní výuky zkouškou 4 kredity.
 • Pokud student nezapíše volitelnou výuku a rozhodne se pouze pro absolvování předmětu zkouškou, získává za úspěšné složení 4 kredity, což odpovídá zátěži v posledním semestru volitelné výuky (viz Organizace jazykového vzdělávání na MU).

Prokázání jazykové kompetence podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 28 odst. 3 písm. b): 

Předměty jsou zařazeny v studijních plánech oborů, zápočet za písemný projev v cizím jazyce 5 kreditů, zápočet za ústní referát v cizím jazyce 5 kreditů, posluchači se registrují pod kódy oborů.

Uznávání zkoušek z cizího jazyka v DSP se řídí Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 14 odst. 1.

V případě jazykových zkoušek absolvovaných mimo rámec ustanovení čl. 14 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU je uznání podmíněno vyjádřením vedoucího příslušného fakultního oddělení CJV. Vyjádření musí obsahovat zařazení uznávané zkoušky do klasifikační stupnice, podle níž jsou národní i mezinárodní zkoušky a certifikáty přiřazeny k jednotlivým úrovním ERR.

Společný předmětový základ pro studenty učitelských oborů

Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství bez ohledu na to, jaký studijní obor studují. Podrobnosti najdete zde. Jedná se zejména o tyto předměty:

 • Psychologie pro učitele I
 • Školní pedagogika
 • Školní didaktika
 • Psychologie pro učitele II
 • Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

Šablony (IS MU) Okruhy k SZZ

Společný předmětový základ pro dvouoborové mezifakultní studium

Požadavky určuje kmenová fakulta studenta (ve vypsaných kombinacích zvýrazněna tučně):

 • FF + ESF
 • FSS + FF
 • PřF + FF
 • PdF + FF
 • FSpS + FF

Požadavky na znalost cizích jazyků

Celouniverzitní požadavky

Studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia musí absolvovat zkoušku z cizího jazyka se stanovenou minimální výstupní úrovní: 

 • B1 pro bakalářské studium 
 • B2 pro magisterské studium 
 • C1 pro doktorské studium 

Výuka jazyka je koncipována v každém cyklu jako dvousemestrová. Hlavními jazyky jsou: angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

Zásady aplikace pro FF

Budou dodrženy tyto výstupní úrovně: 

 • B2 pro bakalářské studium 
 • B2 pro magisterské studium 
 • C1 pro doktorské studium 

Úroveň dosažená v bakalářském studiu na naší fakultě bude moci být uznána ve studiu magisterském. 

 • Povinné kurzy (CJV%2B, CJV%2M, CJV%2p) jsou zakončeny zkouškou: 4 kredity typu A 
 • Volitelné kurzy (CJV%) jsou zakončeny zápočtem: 2 kredity typu C 
 • CJV bude nabízet v podzimních i v jarních semestrech povinné kurzy

Bakalářské i magisterské JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Nefilologické studium + klasická filologie, bohemistika a obecná jazykověda: 

 • 1 cizí jazyk 

Filologické studium:

 • další jazyk pro všechny obory (z nabídky CJV, vzhledem k nutnosti prokázání úrovně B2)

Bakalářské i magisterské DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Kombinace dvou nefilologických oborů (+ klasická filologie, bohemistika, obecná jazykověda): 

 • 1 cizí jazyk 

Kombinace filologického a nefilologického oboru: 

 • 1 cizí jazyk 

Kombinace dvou filologických oborů: 

 • další cizí jazyk kromě kombinací, kde se oba obory kryjí s nabídkou CJV

Související odkazy

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka

Agendu uznávání jazykových certifikátů vyřizuje Centrum jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě. Je možno uznat pouze certifikáty na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 

Postup při uznávání jazykového certifikátu: 

 • student předloží certifikát (originál a kopie nebo ověřená kopie) a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studium – Formuláře žádostí) 
 • oddělení CJV na FF žádost posoudí, stanoví hodnocení nebo pro hodnocení provede přezkoušení 
 • CJV odešle žádost na studijní oddělení, které předmět (CJV%U) zapíše do ISu a zadá hodnocení 

1. certifikáty na úrovni B2 podle SERR 

 • uznat lze pouze certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena) 
 • uznat nelze certifikáty starší 3 let, od imatrikulačního ročníku 2016/2017 

2. certifikáty na úrovni C1 podle SERR

 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A 
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je uznán se stejným hodnocením, jako udává certifikát 

Studijní oddělení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.