Online výuka na FF MU

Ověřování znalostí

Vzhledem k blížícímu se zkouškovému období a doporučení Krizového štábu MU realizovat zkoušky distanční formou se nabízí otázka, jak převést proces ověřování znalostí studentů do online prostředí. Tato stránka funguje jako rozšíření univerzitního webu věnovaného distanční výuce – rozšiřuje jej o možnosti, které mají k dispozici vyučující na Filozofické fakultě, a některé obecné rady pro zkoušení a testování v online prostředí.

Obecná doporučení

Z čistě technického hlediska nepředstavuje zkoušení distanční formou příliš velký problém. Ústní zkoušku lze, podobně jako přednášky a semináře, realizovat jako videokonferenci, pro elektronické testy pak existuje na univerzitě hned několik možných řešení. Výraznější problém je s organizačními a metodickými aspekty zkoušení: jak průběh zkoušek správně přizpůsobit pozměněné situaci a jak zajistit, že studenti nebudou v nekontrolovaném prostředí podvádět.

Několik základních pokynů, jak zkoušení přizpůsobit distanční formě, můžete nalézt v rozhovoru s dr. Michalem Černým publikovaném na webu IT MUNI.

Základní metodická doporučení k tvorbě úloh pro online testování pak zpracoval dr. Libor Juhaňák.

Na větší prostor k podvádění, který studenti v domácím prostředí mohou mít, lze reagovat dvěma způsoby:

 1. Pokusit se vytvořit kontrolované prostředí, ve kterém je speciálním softwarem omezena a/nebo monitorována práce studentů na počítači (nemožnost přepnout do jiného programu apod.) a ve kterém je student sledován jednou nebo více kamerami. O podobných řešeních se zpravidla hovoří jako o proctoringu.
 2. Přizpůsobit formát zkoušky situaci tak, aby případné podvádění zkoušenému nepřinášelo zásadní výhodu: místo encyklopedických a faktografických znalostí testovat spíše porozumění tématu a schopnost aplikovat nabyté znalosti a zkoušku vést k tzv. formátu "open book".

V souladu s metodickým listem Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity doporučujeme směřovat spíše ke druhému z uvedených řešení. Běžnými technickými prostředky můžete vytvořit základní bariéru znesnadňující nejběžnější formy podvádění. Metodicky vhodně promyšlený formát zkoušky bude ale vždy účinnější pojistkou proti podvádění.

Co znamená "open book" zkoušení?

Tzv. "open book" formát zkoušení znamená, že studenti mají povoleno během zkoušky používat vybrané studijní materiály, ať už jsou to vlastní poznámky, skripta nebo internetové zdroje. Zkoušení tedy neověřuje faktografické znalosti studentů, ale spíš schopnost potřebné údaje dohledat a především vhodně využít při řešení složitějších problémů. Zkoušení v takovém formátu výrazně znesnadňuje podvádění, zároveň cílí na vyšší úrovně Bloomovy taxonomie dovedností.

Z praktického hlediska znamená převod zkoušky do "open book" formátu především promyšlení a správné formulování otázek. V případě ústních zkoušek a otevřených testových otázek je přeformulování o něco snazší: několik návodných příkladů uvádí dr. Michal Černý na webu pro distanční zkoušení ÚVT.

Pokud potřebujete testovat větší množství studentů, snažte se otázky promyslet tak, aby umožňovaly automatické vyhodnocení správnosti, ale zároveň po studentech vyžadovaly komplexnější úvahu. Např. místo otázky:

S jakými charakteristikami vypravěče pracuje naratologická koncepce Gérarda Genetta?

 • extradiegetický a intradiegetický
 • homodiegetický a heterodiegetický
 • skrytý a odkrytý

použijte spíše otázku typu

Jaké jsou charakteristiky vypravěče Vančurovy Markéty lazarové z hlediska naratologické koncepce Gérarda Genetta?

 • extradiegetický a heterodiegetický
 • intradiegetický a heterodiegetický
 • extradiegetický a homodiegetický
 • intradiegetický a homodiegetický

Postoj k proctoringu

Důvodů pro zdrženlivý až odmítavý postoj k proctoringovým řešením je celá řada. Obsáhlou argumentaci na toto téma naleznete v dokumentu Využití proctoring systémů pro sledování průběhu zkoušek na MU, který vypracovali kolegové z IS a ÚVT. S jejich stanovsikem se na fakultní úrovni ztotožňujeme a podporujeme jej.

Na tomto místě si dovolujeme uvést jen stručné shrnutí nejzásadnějších argumentů:

 • proctoringová řešení nejsou 100% účinná: pokud zkoušený skutečně chce, prostor k podvádění si najde,
 • proctoring narušuje vztah důvěry mezi studenty a vyučujícím: proctoringová řešení jsou svou vtíravostí a jistou násilností problematická z etického hlediska a nedůstojná pro studenty i vyučující,
 • nasazení proctoringu je spojeno s řadou legislativních i technických problémů (student nemusí souhlasit se zásahem do svého soukromí, student nemusí mít k dispozici zařízení s požadovanými technologickými standardy apod.)

Jak lze zkoušku zabezpečit?

V případě ústní zkoušky je základní kontrola výrazně jednodušší. Zkušeného vidíte v reálném čase, takže máte přehled o tom, co právě dělá, a můžete si všimnout podezřelého chování. Samotný osobní kontakt pak vytváří jistou psychologickou bariéru proti nečestnému chování.

Nezapomínejte ale být při posuzování chování studentů rozvážní. Upřený pohled mimo kameru může být docela dobře projev nervozity, nikoliv hledání odpovědi v taháku přilepeném na zdi za počítačem.


V případě písemných testů je situace složitější. Nabízí se několik kroků, kterými lze elektronické testy zabezpečit:

 1. V průběhu přípravy otázek:
  • formulujte otázky, které netestují pouze znalost faktů, ale spíše porozumění látce, schopnost uvažovat o ní a aplikovat poznatky,
  • vytvořte si dostatečnou zásobu testových úloh a do testů je nechtě náhodně vybírat – každý student tak bude mít lehce odlišnou verzi testu,
  • varianty testu sestaveného pouze z náhodných úloh mohou být nevyrovnané – pracujte s kategoriemi úloh tak, abyste zajistili náhodný, ale vyvážený výběr otázek pro každou variantu,
  • nezapomeňte, že v testech můžete kombinovat úlohy pevně dané s úlohami náhodně vybranými,
  • vytvářejte varianty otázek ověřující jednu a tu samou znalost.
 2. Při nastavování testu:
  • omezte přístup k testu na konkrétní časové okno,
  • nastavte pro test časový limit – dostatečný na to, aby studenti test bez zbytečného stresu stihli vyplnit, ale ne na to, aby odpovědi stihli dohledávat na internetu,
  • omezte přístup k testu heslem, případně přístup umožněte pouze studentům přihlášeným pouze na daný termín.
 3. V průběhu testu:
  • v průběhu testu můžete mít spuštěný videokonferenční hovor, díky kterému jednotlivé studenty přímo uvidíte. Pokud se rozhodněte pro tuto formu kontroly, doporučujeme využít videokonferenční nástroj Zoom, který oproti MS Teams umožňuje na obrazovce zobrazit větší množství účastníků naráz.

Jak základní technická opatření zajistit u testů v ELFu se můžete podívat ve stručném návodu. Obdobný postup pro odpovědníky v IS najdete na univerzitním webu k online výuce.

Ústní zkoušení

Ústní zkoušení lze v distanční variantě poměrně snadno realizovat formou videokonferenčních hovorů – z technického hlediska tento scénář odpovídá obdobnému řešení pro online výuku. Doporučovanými nástroji pro ústní zkoušení jsou MS Teams a Zoom. Obecně platí, že Zoom doporučujeme použít ve chvíli, kdy Vám funkce nabízené MS Teams z nějakého důvodu nepostačují (např. chcete, aby se účastníci nepřipojovali do schůzky rovnou, ale nejprve čekali v tzv. předsálí). Podrobnější soupis rozdílů mezi oběma platformami najdete níže.

Praktický postup přípravy a realizace ústní zkoušky v MS Teams je podrobně a přehledně popsán na univerzitním webu k online výuce. Podrobnou nápovědu pro MS Teams pak najdete v uživatelské dokumentaci.

Přestože je formát online ústní zkoušky velmi blízký kontaktní variantě, nese s sebou distanční podoba některá specifika, která je dobré při zkoušení zohlednit. Řadu těchto specifik shrnuje např. již zmiňovaný rozhovor s dr. Michalem Černým, který doporučujeme pozornosti všem, kteří se na online zkoušení chystají.

Písemné testy

Běžné papírové testy lze do online podoby převést velmi snadno. Nejde přitom jen o "krizové" řešení – online testy bývají z velké části vyhodnocovány automaticky a při správném nastavení mohou studentům poskytovat okamžitou zpětnou vazbu. Ušetří Vám tak čas i námahu, kterou byste za normálních okolností museli věnovat rutinnímu opravování.

Zjevnou nevýhodou je nižší zabezpečenost testů: studenti mohou při distančním testování snáze podvádět a šířit mezi sebou zadání testových úloh. Jak jsme již naznačili v úvodu stránky, lze toto riziko vnímat i jako výzvu k vytváření testů, které ve větší míře neověřují pouze znalosti studentů, ale také jejich pochopení látky a schopnost nabyté vědomosti aplikovat.

Pokud se chystáte využívat online testování, doporučujeme Vám projít si základní doporučení pro tvorbu testových úloh zpracovaná dr. Liborem Juhaňákem z ÚPV.

MS Forms

Testovací kvízy můžete jednoduše vytvořit v některých "formulářových" aplikacích jako jsou MS Forms nebo Google Forms. Jejich možnosti jsou omezené – nabízí zpravidla pouze základní typy testových otázek a jednoduché metody hodnocení – sestavení online testu je v nich ale rychlé a jednoduché. Pokud jste zatím online testy nepoužívali a nemáte čas či potřebu učit se pracovat se sofistikovanějšími nástroji, mohou Vám tyto aplikace přijít vhod.

Více o MS Forms

Testy v MS Forms umožňují:

 • vytvářet otázky pro výběr z možných odpovědí, otázky pro doplnění textu a otevřené rozepisovací otázky (bez automatického vyhodnocení správnosti),
 • nechat studenty odevzdávat soubory (dokumenty, obrázky, audio- a videosoubory),
 • nastavit počat bodů za jednotlivé otázky,
 • nastavit pro test náhodné řazení otázek,
 • při hodnocení upravovat automaticky přidělené počty bodů a doplňovat slovní komentáře.

Testy v ELFu

Testy jsou jednou ze součástí elektronických kurzů v ELFu (fakultní instalaci LMS Moodle) a představují komplexní řešení pro tvorbu a vyhodnocování online testů. Můžete v nich vytvořit automaticky vyhodnocované otázky různého typu a přizpůsobit chování testu Vašim specifickým záměrům.

Více o testech v ELFu

Testy v ELFu Vám umožní:

 • vytvářet otázky různých typů od výběru z možných odpovědí a doplňování textu po přetahování odpovědí do obrázku,
 • naplnit test předem danými a/nebo náhodně vybranými otázkami,
 • upravit chování testu pro různé scénáře: vedle běžných průběžných či závěrečných testů můžete využít i interaktivní a adaptivní režimy, které napomáhají upevňování znalostí,
 • nastavit časový limit pro řešení testu,
 • omezit přístup k testům pomocí řady kritérií (čas, členství ve skupině, konkrétní osoby, heslo),
 • provázat test s dalšími činnostmi v kurzu (např. zobrazení dalších materiálů úspěšným složením testu),
 • flexibilně pracovat s bodováním testu a vahami jednotlivých otázek.

Pokud s testy v ELFu začínáte, můžete si projít základní přehledný návod pro vytvoření nového testu. Podrobnou nápovědu včetně tipů pro užívání a vyhodnocení testů najdete v uživatelské dokumentaci.

Jak jednotlivé typy testových otázek vypadají a v čem se liší různé režimy chování testu, se můžete podívat v několika ukázkových testech přímo v ELFu.

TIP: Pokud potřebujete vytvořit větší množství nových otázek, můžete využít import otázek ve formátu GIFT. Umožní Vám sepsat otázky do textového souboru (.txt) a hromadně je importovat do svého kurzu v ELFu. Otázky tak můžete vytvořit výrazně rychleji, než kdybyste jednu po druhé přidávali v uživatelském rozhraní.

Zároveň jsme pro Vás vytvořili šablonu s předpřipravenými otázkami základních typů, do které můžete doplňovat své vlastní otázky a odpovědi, aniž byste se museli učit pravidla zápisu formátu GIFT.

Více o hromadném importu otázek

Odpovědníky v IS

Odpovědníky jsou jednou z e-learningových aplikací Informačního systému MU. Nabízí velký výběr typů testových otázek (srovnatelný s testy v ELFu) i základní nastavení chování testu či omezení přístupu k němu. Největší výhodou odpovědníků je jejich provázání s ostatními aplikacemi v IS.

Základní přehledný návod pro vytvoření nového odpovědníku naleznete na univerzitním webu k online výuce, podrobnou dokumentaci pak v nápovědě v IS.

Potřebujete poradit?

Na koho se můžete obracet, pokud potřebujete pomoci s:

konferencemi v MS Teams
dalšími aplikacemi O365

Zapište se do týmu podpory uživatelů O365, kde se můžete zeptat na všechno, co Vás zajímá.

Zapsat se do týmu

testy v ELFu
testy v MS Forms

Kontaktujte pracovníky Kanceláře e-learningu CIT FF MU:

Kontaktní formulář

odpovědníky v IS
dalšími aplikacemi v IS

Kontaktujte e-techniky IS MU


Kontaktní informace