Online výuka na FF MU

Pokyny pro účastníky SZZ

Vzhledem k pravděpodobnému scénáři distančního konání státních závěrečných zkoušek doplňujeme fakultní web pro online výuku o sekci s pokyny pro konání SZZ. Stránka funguje primárně jako rozcestník, který má usnadnit orientaci jednotlivých účastníků SZZ v již existujících návodech a pokynech. Vedle toho doplňuje několik tipů a informací, které vzešly z našeho testování a z našich zkušeností s průběhem SZZ na FF.

Ústní zkoušení

Ústní zkoušení bez přípravy studenta

Zkouška probíhá v aplikaci MS Teams. Předem jsou vytvořeny dvě videokonferenční schůzky, které fungují obdobně jako reálné místnosti při kontaktní zkoušce:

 1. Čekárna: schůzka, do které se připojují studenti a čekají, až na ně přijde řada před zkouškou, zároveň schůzka, ve které jsou obeznámeni o organizačních záležitostech a ve které se seznámí s MS Teams.
 2. Komise: schůzka, do které se připojuje asistent SZZ a členové komise a ve které probíhá samotné zkoušení.

Studenti jsou po jednom volání z čekárny do komise, kde zkouška probíhá. Po ukončení zkoušení schůzku komise opět opouštějí dokud nejsou znovu přizváni k oznámení ohodnocení.

Podrobný rozpis průběhu této varianty SZZ je k dispozici na univerzitním webu pro distanční zkoušení. Popis může být na první pohled poněkud zahlcující, tento dokument tedy slouží jako jakýsi průvodce pro jednotlivé účastníky směřující jejich pozornost na relevantní návody.

Všem účastníkům doporučujeme se nejprve seznámit s videonávody popisujícími průběh SZZ z pohledu jejich role. Návody jsou publikovány a postupně doplňovány v rámci stránky Možnosti distanční výuky v IS, odkazy na relevantní návody pro jednotlivé role pak najdete níže. Videonávody jsou velmi přehlednou a zároveň rychlou cestou, jak se s postupy seznámit.

Asistent SZZ

Asistent zajišťuje technické a organizační náležitosti SZZ. Před samotnou zkouškou vytváří v MS Teams virtuální prostor pro studenty i zkoušející, v průběhu zkoušky zve studenty ke komisi a zajišťuje základní komunikaci s nimi. Komunikuje s pomocníkem SZZ prostřednictvím soukromého chatu. Zajišťuje pořízení záznamu průběhu zkoušky.

Připojuje se do události kanálu Komise a zůstává v něm po celou dobu zkoušky.

Jak se připravit?

Asistent je z organizačního hlediska nejzásadnější role distančních SZZ. Pro hladký průběh zkoušky je důležité, aby si dopředu dobře nastudoval kroky, které má provést, a byl obeznámený s celkovým průběhem SZZ.

Při přípravě doporučujeme přednostně zhlédnout videa popisující úlohu asistenta SZZ, ve kterých jsou všechny potřebné kroky popsány a předvedeny. Videa samotná mají necelých sedm minut.

Vedle toho doporučujeme zhlédnout videonávody pro průběh SZZ z pohledu ostatních rolí – asistent si tak udělá dobrou představu o celkovém průběhu zkoušky, který by jako hlavní organizátor měl mít.

Dále by asistent měl


TIP: Pro komunikaci s Pomocníkem SZZ doporučujeme použít soukromý chat. Pro zahájení chatu přímo z probíhající videokonference klikněte do pole „Vyhledejte nebo zadejte příkaz“ v horní části aplikace a napište jméno pomocníka SZZ.

POZOR: Videonávod pro přípravu SZZ nepokrývá založení videokonferenční schůzky pro kanál čekárna. I tu je však třeba založit, postup je obdobný založení události pro kanál komise.

POZOR: V některých případech může nově vytvořená událost z kalendáře zmizet. Událost je nicméně založená, což je možné zkontrolovat v chatu daného kanálu. Aby se události v kalendáři zobrazovaly, je třeba mít v INETu nastavené přeposílání pošty do O365 nebo ukládání kopií pošty v O365 (viz tento návod).

Komise SZZ

Komise zkouší jednotlivé studenty a po ukončení zkoušení stanovuje hodnocení a potvrzuje průběh SZZ v patřičné agendě v IS.

Připojuje se do události kanálu Komise a zůstává v něm po celou dobu zkoušky.

Jak se připravit?

Členové komise by měli:

Pomocník SZZ

Zajišťuje prvotní kontakt s připojivšími se studenty, podává jim základní instruktáž o plánovaném průběhu zkoušky a ovládání aplikace MS Teams. Řeší s čekajícími studenty případné technické problémy. Může kontrolovat spuštěné aplikace studenta a jeho prostředí.

Připojuje se do události kanálu Čekárna a zůstává v něm po celou dobu zkoušky.

Jak se připravit?

Pomocník SZZ by měl:

Student

Připojuje se ve stanoveném čase do videokonferenční schůzky kanálu Čekárna, odkud je dále asistentem volán do schůzky kanálu Komise, kde probíhá zkouška.

Jak se připravit?

Studenti by měli:

Obecná doporučení

Základní scénář doplňujeme o některá doporučení, která s ohledem na obvyklý průběh státních závěrečných zkoušek na FF považujeme za užitečná.

Ověření funkčnosti zařízení

Je třeba, aby každý účastník sám za sebe zavčas alespoň tři dny předem otestoval funkčnost svého připojení, webkamery, mikrofonu a sluchátek.

Základní nápovědu pro výběr a nastavení zařízení najdete v dokumentaci k MS Teams.

Doporučený postup pro otestování funkčnosti je:

1
Otevřete aplikaci MS Teams.

2
Klikněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu aplikace a zvolte možnost nastavení.

3
Přejděte na záložku nastavení a vyberte, která zařízení se mají použít jako mikrofon a reproduktory/sluchátka.

4
Funkčnost webkamery ověřte pomocí náhledu níže.

POZOR: K webkameře může v jednu chvíli přistupovat pouze jedna aplikace. Pokud máte již spuštěnou jinou aplikaci, která obraz webkamery zobrazuje, ukončete ji před testováním zařízení v MS Teams.

5
Klikněte na tlačítko Uskutečnit testovací hovor a postupujte dle instrukcí (po zaznění signálu namluvte krátký vzkaz, který se následně přehraje).

SZZ s více paralelně zkoušejícími komisemi

Pokud potřebujete, aby zkoušelo vícero komisí naráz, je dobré základní postup lehce upravit:

 • pro každou komisi vytvořte v týmu vlastní kanál a přehledně jej pojmenujte (např. jmény členů komise),
 • pro všechny takto vytvořené kanály také vytvořte samostatnou událost,
 • všechny komise mohou sdílet jednu čekárnu, stačí tedy pouze jeden kanál Čekárna a v něm pouze jedna videokonferenční událost,
 • nadále stačí pouze jeden pomocník, každá komise by ale měla mít vlastního sekretáře SZZ,
 • zvažte upravení harmonogramu SZZ tak, aby zkoušení v jednotlivých komisích nezačínalo ve stejný čas, ale např. s patnáctiminutovými rozestupy. Pomocník SZZ tak bude moci postupně instruovat jednotlivé studenty a řešit s nimi případné potíže.

Obhajoba a zkouška probíhá v separátních blocích

Pokud obhajoba diplomové práce a samotná zkouška probíhají ve dvou samostatných časových blocích (např. dopoledne obhajoby, odpoledne zkoušky), připravte si tým, kanály i události stejným způsobem jako pro běžnou SZZ a do událostí se přihlaste nadvakrát. Sekretář může události vytvořit tak, aby časově pokryly celý průběh SZZ, čistě technicky se lze k událostem připojit i mimo naplánovaný čas (tj. k události pro dopolední obhajoby se půjde připojit znovu i pro odpolední zkoušky).

Odložené ohlášení výsledků

Základní scénář počítá s tím, že porada o ohodnocení studenta a oznámení výsledku SZZ probíhá ihned po zkoušce. Pokud plánujete výsledky SZZ studentům oznámit až po vyzkoušení všech studentů, dejte studentům dopředu vědět, jakou formou a kdy budou výsledky ohlášeny (např. zapsáním výsledků přímo do IS nebo opětovným setkáním v MS Teams v určitý čas), aby v čekárně nemuseli setrvávat po celou dobu zkoušení.

Písemné zkoušeníStátní závěrečné zkoušky na FF

Písemná zkouška založená na tvorbě textu

Studenti píší text do živého dokumentu v O365. Každý student vytvoří v předem daném úložišti vlastní dokument, který vidí pouze on a organizátor (případně dozor) SZZ. Po vypršení stanoveného času je přístup studenta k dokumentu ukončen.

Organizátor (případně dozor) může do dokumentů průběžně nahlížet a sledovat tak postup práce studentů.

Na pozadí je spuštěný videokonferenční hovor, ve kterém organizátor předává studentům instrukce a ve kterém zároveň organizátor (případně dozor) může průběžně kontrolovat webkamery studentů.

Upozorňujeme, že tento scénář poskytuje pouze velmi základní formu kontroly postupu a prostředí zkoušených studentů a nelze jej považovat za zabezpečený. Umožňuje do jisté ověřit, že student zadaný úkol vypracovává postupně a nevložil na poslední chvíli např. text zkopírovaný odjinud. Nedoporučujeme tedy tento scénář v případech, kdy mají studenti zakázáno pracovat se slovníky, internetovými zdroji apod.

Příprava

Přípravu zkoušky zajišťuje organizátor. Spočívá ve vytvoření týmu v MS Teams, přizvání dalších účastníků a především ve vytvoření a nastavení knihovny dokumentů.

Postup přípravy

1
V MS Teams vytvořte nový tým typu "Jiné".

2
Do týmu přizvěte dozor s rolí vlastníka týmu a studenty s rolí člena týmu.

3
V kanálu Obecné nově vytvořeného týmu se přepněte na kartu Soubory a klikněte na "Otevřít v aplikaci SharePoint". V prohlížeči se vám otevře knihovna dokumentů.

4
Vytvořte nový adresář, jako jméno využijte kombinaci názvu oboru a data zkoušky.

5
Klikněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu okna, zvolte nastavení knihovny a dále Nastavení správy verzi.

6
Upravte nastavení v levém sloupci tak, aby odpovídala vzoru na obrázku.

7
Vraťte se do MS Teams a vytvořte videokonferenční schůzku. Nastavte pro ni datum a čas, kdy se bude zkouška odehrávat, a přizvete do ní celý kanál Obecné.

Průběh

Organizátor

1
V aplikaci MS Teams přejděte do kanálu Obecné a na kartu Soubory. Klikněte na "Otevřít v aplikaci Sharepoint".

2
Otevřete připravenou složku a zkopírujte odkaz z adresního řádku prohlížeče.

3
Vraťte se do MS Teams a připojte se ke schůzce v kanále Obecné.

4
Vyčkejte, až se připojí všichni účastníci a proveďte ověření identity studentů.

5
Vložte do chatu odkaz, který jste zkopírovali v kroku 2. Instruujte studenty, aby si odkaz otevřeli a ve složce vytvořili nový dokument typu Word. Vyčkejte, až si všichni studenti v adresáři založí svůj dokument.

6
Sdělte studentům zadání a další potřebné instrukce.

7
Zatímco studenti píší, můžete nahlížet do jednotlivých dokumentů a sledovat průběh jejich práce.

POZOR: Pro dokumenty studentů máte oprávnění k úpravám. Dejte si pozor, abyste omylem nezasáhli do jejich obsahu.

8
S dostatečným předstihem upozorněte studenty, že mají ukončit svoji práci. Jakmile čas vyprší, klikněte na tlačítko podrobných informací v pravé části okna aplikace SharePoint, přejděte na "Spravovat přístup" a upravte přístup skupiny "Členové webu" na "Může zobrazit".

Dozor

V průběhu zkoušky vypomáhá pomocník SZZ s organizací zkoušení a kontrolou postupu studentů.

 1. Před zahájením zkoušení se připojte do schůzky v MS Teams.
 2. Otevřete odkaz, který organizátor nasdílí do chatu.
 3. Spolu s organizátorem zkoušky kontrolujte, zda mají všichni studenti správně vytvořený a pojmenovaný dokument.
 4. Zatímco studenti píší, můžete nahlížet do jednotlivých dokumentů a sledovat průběh jejich práce.
  POZOR: Pro dokumenty studentů máte oprávnění k úpravám. Dejte si pozor, abyste omylem nezasáhli do jejich obsahu.

Student

1
Otevřete aplikaci MS Teams a připojte se ke schůzce v kanále Obecné patřičného týmu.

2
Postupujte dle instrukcí organizátora SZZ. Jakmile vloží do chatu odkaz na sdílenou složku, otevřete jej.

3
Ve sdílené složce vytvořte nový dokument typu Word. Jako jméno dokumentu uveďte své jméno a učo, případně jiný předem domluvený identifikační kód.
Jméno upravíte kliknutím na stávající název dokumentu v horní části editoru.

4
Na vyzvání organizátora ukončete práci a dokument zavřete.


TIP: Jazyk pro kontrolu pravopisu lze nastavit ve spodním panelu nalevo.

POZOR: Pokud budete psát práci v cizím jazyce, připravte si dopředu vhodné jazykové prostředí, především si nainstalovat klávesnici pro daný jazyk a obeznámit se s jejím rozložením. Pokud nejste na rozložení kláves daného jazyka dostatečně zvyklí, nalepte si na klávesy cedulky se speciálními znaky, abyste při zkoušce netápali.

POZOR: Dokumenty SharePointu se otevírají v prohlížeči. Přístup vyžaduje přihlášení pomoci učo@muni.cz a primárního hesla. Pokud se výzva k přihlášení neobjeví a místo ní je odepřen přístup k souborům, je třeba odkaz otevřít v anonymním okně.

Varianty zkoušky

Zkoušení s rozsáhlejším zadáním

Pokud potřebujete studentům zprostředkovat zadání, které nelze pokrýt běžnými instrukcemi nebo zprávou ve videokonferenčním chatu (typicky např. text k překladu), můžete je nahrát přímo do složky, ve které studenti vytvářejí úlohy.

Otevřete danou složku v aplikaci SharePoint (viz krok č. 3 v sekci Příprava) a soubor do ní přetáhněte. Aby se soubor zobrazil i studentům, je nejprve nutné kliknout na něj pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Více a Schválit nebo odmítnout. V následujícím dialogovém okně zvolte

Doporučujeme soubor nahrát v needitovatelném formátu, např. PDF.

Více termínů zkoušení

Pokud máte vypsaných více termínů zkoušení pro různé skupiny studentů, nemusíte pro každou skupinu opakovat celý uvedený postup. Před dalším termínem stačí jen vytvořit novou složku v knihovně dokumentů (sekce Příprava, bod 4) a vytvořit novou videokonferenční událost (sekce Příprava, bod 7).

Pro snazší orientaci můžete ještě vytvořit složku "záloha", do které přesunete složky patřící k již uskutečněným termínům zkoušení.

V případě, že při připravě knihovny dokumentů pro písemné zkoušení narazíte na obtíže, kontaktujte nás adrese elf@phil.muni.cz, rádi Vám pomůžeme.