Pedagogika

Tvoříme a předáváme znalosti.

Popis oboru

Studujte na předním výzkumném pracovišti, které má za sebou řadu excelentních vědeckých výsledků v mezinárodních impaktovaných časopisech, v současné době realizuje čtyři výzkumné projekty financované GAČR a vědecky vychovalo mnoho vynikajících českých akademiků!

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru pedagogika. Absolvent doktorského studia pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Motivační stipendium

Naši doktorští studenti v prezenční formě studia dostávají k pravidelnému měsíčnímu stipendiu 12.000,- Kč další pravidelnou finanční podporu, Motivační stipendium. Pokud studenti plní studijní povinnosti uvedené v tabulce níže, dostávají 5krát za semestr Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických věd.

Úspěšný absolvent je schopen

 • disponovat hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín;
 • disponovat hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu;
 • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky;
 • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
 • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi jsou učitelé a výzkumníci na vysokých školách, experti v oblasti vzdělávání v různých vzdělávacích, výzkumných a poradenských organizacích.

Úspěšný absolvent je schopen

- vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů

- projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky

- zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě

- spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2019.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. prosince 2019.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 50 bodů, odborná připravenost – max. 25 bodů, motivace – max. 25 bodů.

  Odkaz na Ústav pedagogických věd.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

Nabídka témat pro potenciální uchazeče o studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/phd-new/

Seznam aktuálně řešených témat disertačních prací

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika

Aktuální informace o doktorském studiu

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika

Studijní plán pro prezenční studium

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium

Studijní plán pro kombinované studium

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium

Seznam úspěšných absolventů

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika/absolventi

Pro další informace se obracejte na garanty oboru: prof. Milana Pola a dr. Romana Švaříčka.

Podejte přihlášku