Literární komparatistika

Různými jazyky a formami k základním otázkám smyslu lidského bytí.

Popis oboru

Cílem studia je návaznost na magisterský program stejného oboru, tedy prohloubené vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a dalším zemím, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury.

Doktorand se orientuje na srovnávací okruh podle zaměření disertační práce a takto koncipuje také svůj studijní plán, v němž kromě povinných předmětů vybírá soubor specializací.

Úspěšný absolvent je schopen

 • ovládat kromě češtiny ještě dva světové jazyky;
 • orientovat se komplexním způsobem ve světové literatuře a konfrontovat podobu různých národních literatur;
 • využívat teoretických a historických nástrojů a nových metodologií v uchopení světového literárního procesu.

Uplatnění absolventů

Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů doktorského studia v existujících institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na rozvoj a správu regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích, v médiích apod.

Obor poskytuje komplexní vzdělání ve srovnávací literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných zemí pro činnost ve vědeckých a vědeckopedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní i činnost v privátním sektoru.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2019.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. prosince 2019.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce;
 • motivační dopis.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

  Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium;
 • představu o směrech vlastního studia daného oboru;
 • projekt disertační práce;
 • jazykové předpoklady.
 • Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav slavistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

Filozofická fakulta MU má jako celek a speciálně její Ústav slavistiky ve sféře literární komparatistiky (srovnávací literární vědy) dlouholetou tradici. Její kultivace a integrace do nových metodologických proudů sleduje vědeckou prostupnost mezi filologickými obory na Masarykově univerzitě a vytváří základ pro srovnávací studia, která překračují rámec filologických oborů. Výzkumná problematika pracoviště: Na FF MU se již od předválečných let věnuje literární komparatistice celá řada slavistů-komparatistů, výrazně komparatisticky je orientována i brněnská romanistika, germanistika, anglistika a amerikanistika a klasická filologie, svým způsobem v některých případech i literárněvědná bohemistika. Svědčí o tom zaměření recenzovaných časopisů, které FF MU z této oblasti vydává (Slavica Litteraria, Bohemica Litteraria, Opera Slavica, Études Romanes de Brno, Brno Studies in English, Novaja rusistika) i monografií jednotlivých pracovníků příslušných ústavů a kateder. Sídlem komise je Ústav slavistiky s dlouholetou tradicí morfologické komparatistiky, kterou v tradici A. Veselovského, J. Polívky a M. Murka zakládal Frank Wollman. V současnosti klíčoví pracovníci Ústavu slavistiky v rámci mezinárodní spolupráce (zejména s pracovišti akademií věd a univerzit na Slovensku a Slovinsku) rozpracovávají nová pojetí literární komparatistiky, vedoucí ústavu i jako člen redakčních rad mezinárodních periodik Zagadnienia rodzajów literackich, World Literature Review, Slavica Slovaca a Slavistična revija (od 2009).