Ruský jazyk

Jazyk – klíč ke kultuře.

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Ruský jazyk je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti jazykovědné rusistiky. Ti budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště na poli jazykovědné rusistiky, které je orientováno na řešení dvou hlavních úkolů: 1) výzkum vývojových tendencí jazykového systému ruštiny, jehož cílem je zachytit a popsat změny v systému z pohledu synchronního a diachronního při uplatnění hledisek lingvokulturologických, sociolingvistických a psycholingvistických (kognitivních), 2) výzkum současné ruské věty z hlediska komunikativně pragmatického, tj. popis vztahu komunikativních funkcí a výpovědních forem. Přitom se programově respektuje konfrontace ruštiny s češtinou a současně se sleduje diferencující vliv dalších jazyků. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti jazykovědné rusistiky a slavistiky;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruského jazyka a ruské a slovanské jazykovědy a na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruštiny.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia oboru Ruský jazyk získá velmi dobré znalosti z oblasti obecné vědecké metodologie, srovnávací a obecné jazykovědy, dokonalý přehled o mluvnickém systému současných slovanských jazyků, hlubokou znalost předmětu své specializace a minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti překladatelství či v mediální oblasti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2019.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. prosince 2019.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

  Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

 • míru připravenosti pro vědecké studium;
 • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru;
 • projekt disertační práce;
 • jazykové předpoklady.
 • Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav slavistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Podejte přihlášku