Řecká studia

"Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu."

Představení studijního programu

Studijní program Řecká studia připravuje studenty na vědeckou práci v oblasti řecké filologie od pozdní antiky po současnost. Prohlubuje jejich teoretickou a metodologickou výbavu pro vědeckou práci a učí je samostatnému výzkumu. Absolventi rozumí celé disciplíně grecistiky a specializují se na časové období a lingvistické či literární bádání v závislosti na tématu své disertační práce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, během níž absolvent obohatí své portfolio teoretických i praktických nástrojů a dovedností, získá zahraniční zkušenosti a kontakty.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou školení grecisté specializovaní na nejméně jednu oblast řeckých studií (pozdní antika, Byzanc, novořečtina) buď v lingvistickém, nebo literárním zaměření. Uplatní se zejména v akademickém prostředí jako výzkumní pracovníci a pracovnice nebo zaměstnanci univerzit, vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia mají předpoklady pro uplatnění v zahraničí. Jejich teoretická a metodologická výbava jim dávají předpoklady pro interdisciplinární bádání. Mimo akademickou sféru jsou odborně vybaveni například pro práci v cestovním ruchu, v diplomacii či jako překladatelé.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 8. – 30. 11. 2019)

Termín podání přihlášek: 1. srpna – 30. listopadu 2019.
Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. prosince 2019.

Charakteristika programu: Studijní program Řecká studia připravuje studenty na vědeckou práci v oblasti řecké filologie od pozdní antiky po současnost. Prohlubuje jejich teoretickou a metodologickou výbavu pro vědeckou práci a učí je samostatnému výzkumu. Absolventi rozumí celé disciplíně grecistiky a specializují se na časové období a lingvistické či literární bádání v závislosti na tématu své disertační práce.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů je 100).

  Odkaz na Ústav klasických studií.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: