Pravěká archeologie Předního východu

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Hlavní náplní navazujícího magisterského studijního oboru je rozšiřování dovedností a další zvyšování kvalifikace studentů. Obsah magisterského stupně studijního oboru Pravěká archeologie Předního východu organicky navazuje na předchozí bakalářské studium a doplňuje jej o kurzy zaměřené na komplexnější a/nebo vybraná témata z oblasti pravěké archeologie Předního východu a kulturní antropologie. Studenti si prohlubují znalost arabského jazyka a zlepšují se v odborné komunikaci v anglickém jazyce (díky možnosti psát závěrečnou diplomovou práci v anglickém jazyce a intenzivní komunikaci se zahraničními lektory a konzultanty). V rámci povinně volitelných či volitelných předmětů si studenti vybírají z nabídky kurzů, které jim pomáhají při práci na diplomové práci a taky prohlubují jejich zájmovou oblast. Kurzy si mohou vybírat nejen v rámci oboru Pravěké archeologie Předního východu, ale také v rámci středoevropské archeologie, klasické archeologie, muzeologie či dějin starověku.

V magisterském stupni studia je studentům ponechána možnost aktivního zapojení se do vzdělávacího procesu, neboť se bude přihlížet k jejich postupné specializaci v rámci přípravy magisterské práce. Na přednáškách a seminářích se pak s ohledem na zadání písemných prací předpokládá jejich aktivní účast.

Již během bakalářského studia si studenti osvojují schopnost zvládat nároky kladené na předovýchodní archeology při práci v náročném terénu i pobytu v kulturně odlišném prostředí. V magisterském stupni se proto u nich předpokládá dostatek praktických zkušeností pro plné zvládnutí těchto výzev a zapojení se do zahraničních terénních výzkumů a projektů (možnosti zpracovávat archeologický materiál ve spolupráci s Yaleovou univerzitou, spolupráce s Freie Universität v Berlíně a s univerzitou v Tübingenu aj.). Studenti mají rovněž možnost sami si vybírat z nabídky zahraničních výzkumů nebo si individuálně dohodnout místo konání praxe tak, aby co nejlépe korespondovalo s jejich odborným zaměřením. Na této úrovni by měli být schopni dobře chápat a formulovat své vědecké cíle a ovládat metody vedoucí k jejich dosažení, což by se mělo projevovat při sestavování osobních studijních plánů.

Při magisterském stupni studia je kladen větší důraz na diplomovou práci a její obhajobu. Student by měl být schopen vést vědecký dialog na téma archeologie Předního východu a kulturní antropologie a mít přehled o aktuálních společenských a politických otázkách. Měl by umět číst, psát a hovořit arabsky o běžných tématech a tématech spojených s terénním výzkumem na Předním východě.

Úspěšný absolvent je schopen

  • organizovat a realizovat projekty související s jeho zaměřením (např. workshop, přednášku, výstavu);
  • vést vědecký dialog na téma archeologie Předního východu a kulturní antropologie a mít přehled o aktuálních společenských a politických otázkách;
  • číst, psát a hovořit arabsky o běžných tématech a tématech spojených s terénním výzkumem na Předním východě;
  • využít počítačové dovednosti a znalosti různých programů pro potřeby archeologie s cílem zvýšit mezioborový diskurs;
  • stát se odborníkem s širokým rozsahem kompetencí, teoretických i praktických, zahrnujících techniky, metody a postupy archeologie Předního východu.

Další informace

webová stránka: http://www.phil.muni.cz/waop/

Uplatnění absolventů

Po absolvování navazujícího magisterského stupně by studenti měli být kvalifikováni aktivně se zapojit do mezinárodního vědeckého a terénního archeologického výzkumu. Uplatnit se mohou také v různých kulturně-vzdělávacích organizacích, jako např. v muzeích, vydavatelstvích, nakladatelstvích apod. či dalších nevládních institucích, diplomatických službách, publicistice nebo v humanitárně či charitativně zaměřených organizacích.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo obsahově podobného studijního oboru.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, kdy musí student prokázat znalosti z archeologie Předního východu (do konce doby železné), ze základů kulturní antropologie a arabštiny. Uchazeč o magisterské studium by měl být rovněž schopen zformulovat téma nebo oblast, které se bude týkat jeho diplomová práce.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Pravěká archeologie Předního východu na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský jazyk a literatura středověku, Muzeologie, Portugalský jazyk. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/jak-se-prihlasit/"> zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v  Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pravěká archeologie Předního východu

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk