Dějiny umění

Artibus atque historiae. „Zasvěceno umění a jeho dějinám.“

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium dějin umění vám nabízí možnost porozumět vizuálním objektům v širokém tematickém i časovém rozpětí od pozdní antiky do současnosti. Naučí vás pochopit nejen rozličné dobové formy a funkce uměleckých děl, ale také chápat jejich politický, kulturní a sociální přesah.

Hlavním cílem dvouletého navazujícího magisterského studia je všestranné rozšíření a prohloubení znalostí získaných v bakalářském studiu. Studium je proto koncipováno tak, aby vám nabídlo nejen rozšířený komplexní pohled na sféru umění a vizuální kultury jako takové, ale aby vám umožnilo též prohloubit si vlastní odbornou specializaci při řešení aktuálních výzkumných otázek.

Stěžejním posláním tohoto studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oborech v široké oblasti profesních pozic v umělecké, kulturní a vědecké sféře se zájmem o samostatnou odbornou práci v oboru. Proto je položen rovněž důraz na získávání klíčových znalostí a kompetencí pro práci s uměleckými díly v praktickém provozu kulturních institucí (kurátorství, památková péče, znalectví, žurnalistika).

Dalším z důležitých cílů studia je schopnost komunikovat výsledky badatelské práce při výzkumných pobytech a rozšiřování jazykových kompetencí.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete si rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti získané během studia bakalářského programu dějin umění nebo příbuzných uměnovědných oborů?
 • Zajímá vás práce v památkové péči, muzeích a galeriích, aukčních síních nebo v kulturních redakcích?
 • Chcete se věnovat vlastnímu odbornému výzkumu v oboru dějin umění?
 • Chcete se naučit kriticky pracovat s informačními zdroji, analyzovat a originálně interpretovat zvolené umělecké dílo, prezentovat atraktivní formou výsledky svého zkoumání?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia se nenabízí.

Praxe

Velký důraz se klade zejména na výuku prakticky uplatnitelných analytických a metodických kompetencí „před originály“ s ohledem na potřeby praxe v oblastech muzejní a galerijní praxe, znalectví, památkové péče či umělecké kritiky a žurnalistiky.

Pomůžeme vám rozvinout schopnosti samostatné analýzy a prezentace uměleckých děl prostřednictvím odborných stáží a praxí v domácích i zahraničních odborných institucích, v rámci specializovaných exkurzí a skrze všestrannou podporu individuální tvůrčí a odborné činnosti studentů.

Chcete vědět víc?

http://dejinyumeni.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent programu Dějiny umění se můžete uplatnit ve všech profesích vyžadujících nejen komplexní znalosti daného oboru, ale především schopnost praktické aplikace metodických, analytických a prezentačních dovedností při práci s uměleckými díly.

Takové profese nalezneme zejména v odborných v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích. Díky získaným znalostem a dovednostem ze studia se můžete uplatnit rovněž v obchodě s uměním a starožitnostmi, ve sféře turistického ruchu či v publicistice a v médiích.

Absolutorium dějin umění vám kromě uplatnění se ve světě umění nabízí rozvoj individuálních intelektuálních a praktických znalostí a schopností, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání.

V současném světě, kde vizuální kultura hraje mnohem větší a významnější roli a umění porozumět a vysvětlovat ji se stává společensky prvořadým úkolem, můžete své kompetence uplatnit rovněž ve výuce a zprostředkování výtvarného umění, při jeho prezentaci a propagaci a v řadě dalších oborů.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020.

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu. Za příbuzné se obvykle považují estetika, muzeologie a sdružená uměnovědná studia. Příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Dějiny umění bude probíhat distanční formou na základě motivačního dopisu, který je třeba zaslat do 15. 6. 2020 na emailovou adresu prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Uchazeč ve svém dopise stručně uvede:

 • proč by chtěl studovat navazující magisterské studium právě na Semináři dějin umění FF MU;
 • jakým odborným tématům se dosud badatelsky věnoval, zejména o čem pojednávala jeho bakalářská práce, v čem vidí její hlavní přínos a jaké bylo její závěrečné hodnocení;
 • jakému badatelskému tématu nebo problému hodlá věnovat svou magisterskou diplomovou práci, v čem spatřuje smysl svého výzkumu.
 • Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia dějin umění na FF MU, kteří složili bakalářskou státní zkoušku v mezích klasifikačního stupně A – C mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí uplynout více než rok, tedy dva semestry. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Odkaz na Seminář dějin umění.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: