Portugalský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia a připravit budoucího filologa k práci vycházející z širšího základu románských studií. Studenti se zaměří na diachronické aspekty lingvistického výzkumu, na hlubší poznání syntaxe, sémantiky a stylistiky. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a povědomí o širším kontextu románských literatur a o místě portugalské a lusofonní literatury v něm.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • aplikovat podrobné společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Portugalsku a lusofonních zemích.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině a je vybaven detailními a hlubokými filologickými a areálově kulturními znalostmi o Portugalsku a lusofonních zemích. Absolvent má také možnost nabýt znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Absolvent je kvalifikován pro práce jako je výuka, práce v kulturních institucích, turistika, redaktorská činnost, obchod, střední a vyšší manažerské pozice ve firmách, odborné překladatelství, tlumočení, tedy práce v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a portugalském jazyce.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je obor určen: Obor je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce)

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v portugalském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu 9255@mail.muni.cz.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Portugalský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský jazyk a literatura středověku, Muzeologie, Pravěká archeologie Předního východu. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Portugalský jazyk a literatura

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk