Muzeologie

Klíče k tajemství muzeí a sbírek.

Co se naučíte

Popis oboru

Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně má mezinárodní renomé – patří k nejstarším univerzitním výukovým centrům v tomto oboru na světě a provozuje Katedru UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Muzeologii vyučujeme jako moderní vědeckou disciplínu ovlivňující muzejní praxi a studenty seznamujeme jak s její teorií a metodickými postupy, tak i s novými trendy a kreativními přístupy.

Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářských studií muzeologie nebo příbuzných oborů, které se uplatňují v muzeích nebo souvisejí s kulturními institucemi. Jedná se například o obory historie, etnologie, archeologie, dějiny umění, geologie, botanika, archivnictví, knihovnictví, pedagogika nebo konzervování-restaurování.

Studium tohoto oboru vám umožní specializovat se na tvorbu muzejních výstav a lektorskou a pedagogickou činnost při programech pro muzejní návštěvníky. Zaměřujeme se zde na některé progresivní trendy a aktuální témata v současné muzeologii, zvláště na vztah k muzejnímu návštěvníkovi a moderní přístupy v muzejní prezentaci.

Vedle přednášek a seminářů na fakultě absolvujete také praktickou výuku v terénu ve formě praxí, stáží a exkurzí ve vybraných muzeích. Budete připravovat vlastní projekty výstav a doprovodných programů na výstavách a v expozicích. Pokud budete chtít, můžete také vyjet na studijní pobyt na některou ze zahraničních partnerských univerzit.

Do výuky se přímo zapojují také specialisté z praxe a zahraniční experti. Na prakticky orientované výuce se u nás podílejí odborníci například z Národního technického muzea v Praze, Technického muzea v Brně, Muzea města Brna, Moravské galerie, Národního památkového ústavu a mnohých dalších institucí.

K užšímu propojení našich studentů a absolventů pořádá Spolek brněnských muzeologů přednášky, workshopy i neformální setkávání. V zahraničí jsou pak našimi hlavními partnery instituce Univerzita Komenského v Bratislavě, Karls-Franzens-Universität Graz a HTWK Leipzig.

Je studium oboru pro vás?

 • Je vám blízké prostředí muzeí a kulturních institucí, historických sbírek zachycujících život předchozích generací a ochrana památek kulturního dědictví?
 • Chcete se připravit pro praxi a kreativní práci v kulturním a uměleckém prostředí?
 • Láká vás práce v muzeu, galerii či jiné kulturní instituci?
 • Chcete porozumět dokladům minulých generací uložených ve sbírkových fondech anebo zprostředkovávat vystavené exponáty muzejním návštěvníkům?
 • Dokončujete právě bakalářské studium muzeologie nebo příbuzného oboru či už pracujete a uvažujete o studiu při zaměstnání?

Pokud souhlasně přikyvujete, přihlaste se ke studiu muzeologie.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o dvoudenní nebo třídenní bloky od středy do pátku. Pro období samostudia jsou studijními oporami individuální konzultace a elektronicky dostupné informace a materiály.

Úspěšný absolvent je schopen

 • orientovat se v základním vývoji sběratelství a muzejnictví a aktuálních trendech v současné muzeologii, zejména v oblasti muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky;
 • aplikovat získané teoretické poznatky na praktickou muzejní činnost;
 • samostatně plánovat a řídit muzejní činnost a ovládat zejména muzejně-výstavní a edukační práci s muzejním návštěvníkem;
 • orientovat se také v dalších oblastech ochrany kulturního dědictví;
 • působit v kulturních institucích na odborných nebo na manažerských postech;
 • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost; pozitivní seberealizace, sebevýchova, sebevzdělávání a sebereflexe.

Další informace

Web oboru: http://www.phil.muni.cz/waom

Facebook: Centre of Museology and Unesco Chair of Museology and World Heritage

Uplatnění absolventů

Studenty připravujeme pro kvalifikované uplatnění především ve vedoucích pozicích a na pozicích odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví. Jedná se například o muzea, památkové ústavy nebo metodická pracoviště v oboru muzejnictví.

Dále se můžete uplatnit na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy, které se zabývají kulturním dědictvím a ochranou přírody. Pracovat můžete také v soukromém sektoru, například ve firemních muzeích a galeriích, v aukčních síních nebo různých nadacích.

Mezi našimi absolventy je řada úspěšných ředitelů a manažerů muzeí, odborných pracovníků a kurátorů výstav, muzejních pedagogů, pracovníků public relations a muzejního marketingu, zaměstnanců univerzit, památkových objektů, kulturních a informačních center, archivů nebo knihoven.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Uchazeči dodají projekt magisterské diplomové práce práce. Projekt je nutné zaslat v elektronické podobě do 30. 6. 2020 na emailovou adresu: jagosova@phil.muni.cz. Projekt v rozsahu 1-2 normostran má tuto strukturovanou podobu: 1. Název projektu. 2. Popis řešeného problému. 3. Základní literatura a prameny. Vypracované projekty předloží uchazeči u přijímací zkoušky. Posluchači z jiných kateder předloží spolu s projektem také strukturovaný životopis.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Muzeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský jazyk a literatura středověku, Portugalský jazyk, Pravěká archeologie Předního východu. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav archeologie a muzeologie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Muzeologie

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština