Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Co se naučíte

Popis oboru

Absolventi tohoto studijního oboru budou ovládat anglický jazyk na úrovni C2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Budou ovládat teorii a praxi výuky anglického jazyka jako druhého jazyka. Absolventi budou mít rovněž hluboké znalosti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglicky mluvících zemí. Budou mít také hluboké znalosti diachronních a synchronních lingvistických teorií, včetně historie anglického jazyka. Budou také schopni samostatně pracovat a provádět kritické analýzy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního programu mohou působit jako učitelé anglického jazyka jako druhého jazyka na středních školách a v jazykových kurzech pro dospělé. Budou rovněž připraveni pro práci v široké škále institucí, včetně místních a státních institucí, médií, mezinárodních organizací a nestátních neziskových organizací a také v soukromém sektoru, ve kterém budou požadovány jazykové dovednosti na vysoké úrovni a také komunikativní a analytické schopnosti. Budou rovněž moci pokračovat v doktorském studiu zaměřeném na lingvistiku, literatury anglicky mluvících zemí a didaktiku. Poté mohou vstoupit na akademickou dráhu.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je obor určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia anglického jazyka a literatury, případně pedagogických a dalších programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu. Příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu. Program vyžaduje pokročilou znalost jazyka na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (např. zkouška C2 Proficiency/Certificate of Proficiency in English).

Předmět oborové přijímací zkoušky: Písemný test v angličtině (cca 70 min.) tvoří English Proficiency Exam, který testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění čtenému textu, druhou částí přijímací zkoušky je ústní zkouška (k ústní zkoušce postoupí uchazeči, kteří prospějí u písemného testu). Uchazeči budou zkoušeni ve skupinách, jejich úkolem bude reagovat v rámci dialogu na zadané téma. Pozornost bude věnována způsobu, jak se zadaným tématem naloží, zejména z hlediska přesnosti a plynulosti vyjadřování v anglickém jazyce. Uchazeči si k této části přijímací zkoušky nemusí předem nastudovat žádné konkrétní materiály.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu - více zde.

Kombinace oborů: obory v kombinované formě studia nelze kombinovat do dvouoborového studia.

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština