Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Nemo nascitur sapiens, sed fit. „Nikdo moudrý z nebe nespadl.“ Seneca

Co se naučíte

Popis oboru

Studijní obor učitelství latinského jazyka a literatury připravuje studenty na profesní dráhu učitele na středních případně vysokých školách. Studenti absolvují obecné pedagogické disciplíny, získají potřebné pedagogické dovednosti a naučí se srozumitelně a přehledně formulovat probíranou látku. V rámci didaktiky se seznamují s moderními metodami výuky cizího jazyka.

Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot, a důkladně se seznámit s antickým starověkem v širších souvislostech.

Studium může být jednooborové, nebo dvouoborové. Studenti si vybírají buď specializaci klasickou, nebo specializaci medievistickou.

V klasické specializaci navazujícího magisterského učitelského studia jsou formou srovnání s klasickou normou latinského jazyka, kterou si studenti osvojili v bakalářském cyklu, probrány všechny fáze vývoje latiny od doby prvních epigrafických dokladů (7.–6. stol. př. Kr.) po tzv. pozdní latinu. Jsou zkoumány hláskoslovné, morfologické a syntaktické rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Současně s diachronní lingvistikou je prohlubována znalost zejména antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů. Fakultativně se studenti mohou seznámit také s vybranými problémy antických, arabských i byzantských politických a kulturních dějin. Z hlediska pedagogicko-didaktických disciplín je kladen důraz na specifickou situaci při výuce „mrtvého jazyka“, dále na kontrastivní pohled na jazyk mateřský a cizí, stejně jako na schopnosti zasadit výuku jazyka do širšího kontextu antické civilizace. Zvláštní pozornost je také věnována mytologii a antickým reáliím.

V medievistické specializaci navazujícího magisterského studia jsou obdobným způsobem probrány všechny pozdější vývojové fáze latiny od pozdně antického jazykového úzu po latinu pozdního středověku. Důraz je kladen především na ortografické, hláskoslovné, morfologické a syntaktické jevy ve vulgární latině, v předrománské fázi vývoje latiny, v tzv. merovejské latině a v latině karolinské doby. Současně jsou probírány proměny latinské slovní zásoby od pozdního římského císařství až do období produkce překladů z řečtiny a arabštiny (11.–12. stol.). Tato specializace vyžaduje zároveň seznámení se středověkými kulturními dějinami, především dějinami literatury, dějinami středověkých knihoven a středověkého písma. Z hlediska pedagogicko-didaktických disciplín je kladen důraz na specifickou situaci při výuce mrtvého jazyka, dále na kontrastivní pohled na jazyk mateřský a cizí, stejně jako na schopnosti zasadit výuku jazyka do širšího kontextu evropského středověku a křesťanství.

Úspěšný absolvent je schopen

 • v praxi používat získané pedagogické dovednosti a didaktické postupy;
 • srozumitelně a jasně vyložit probíranou látku;
 • připravit si a vést hodinu latiny na střední škole;
 • používat prvky nových metod výuky;
 • hodnotit výsledky studentů;
 • popsat hláskoslovný a morfologický vývoj latiny až do pozdní antiky, respektive do konce středověku;
 • porovnat gramatiku klasické latiny s některými aspekty lidové a středověké latiny;
 • ukázat hlavní rysy antické nebo středověké (české i evropské) latinsky psané literatury;
 • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické a/nebo středověké společnosti;
 • překládat složitější latinské texty do češtiny a izolované věty do latiny;
 • kriticky interpretovat vybrané latinské texty z klasického a/nebo středověkého období;
 • číst vybrané typy meter;
 • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
 • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných nebo didaktických tématech.

Další informace

Další informace ke studiu učitelství na FF lze najít na stránkách Ústavu pedagogických věd:

http://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly-na-ff-mu

http://pedagogika.phil.muni.cz/studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly-na-ff-mu

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění především jako pedagog na středních školách. Může se však uplatnit také v archivech, knihovnách a muzeích, může vykonávat odborně i jazykově orientované práce (korektury) v knižních nakladatelstvích nebo pracovat v různých médiích.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020

Komu je obor určen: Obor je určen všem absolventům bakalářského studia.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Písemná část je oborová a pedagogicko-psychologická. Oborová část vychází z požadavků ke státní bakalářské zkoušce z programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. Délka oborové písemné zkoušky je 120 min. Součástí přijímací zkoušky jsou následující úkoly:

 • překlad libovolného textu latinského autora povinné četby se slovníkem;
 • gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky;
 • metrický rozbor úryvků z děl básníků povinné četby;
 • určení autorů vybraných latinských textů (jedná se o autory povinné četby), stručný popis života a díla jednoho z nich.

Rozsah požadovaných znalostí je určen doporučenou literaturou. Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta a obecných vědomostí o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu – více zde.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru /programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. ISBN 80-85467-91-7.

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2335-3.

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7073-8.

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874.

Povinná četba v originále

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, VI.

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae disputationes I.

C. Sallustius Cripus. Catilinae coniuratio.

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875. III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10, Amores 5

T. Livius. Ab urbe condita I.

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština