Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Podat přihlášku

Co se naučíte

Popis oboru

Posluchači budou podrobně obeznámeni s rozličnými disciplínami a subdisciplínami studia věd o umění: s obecnou sociologií, se sociologií kultury a umění, s teorií umění a estetikou a s filozofií dějin umění. Kromě historicky a teoreticky koncipovaných vědomostí získají také přehled o nejnovějších jevech v oboru, jako je populární kultura, masová média, reklama, kulturní průmysl nebo praxeologie kulturních institucí. Pedagogický přehled, schopnosti a dovednosti zajistí kursy obecné pedagogiky, psychologie pro učitele, obecné didaktiky a didaktiky estetické výchovy. Součástí studia oboru bude i pedagogická praxe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • zvládnout a rozvíjet požadavky kladené současnou pedagogikou v oblasti estetické výchovy, kultury a umění
  • vyučovat předměty v této oblasti a bude schopen podílet se na tvorbě a rozvoji školních vzdělávacích programů, případně dalších koncepčních dokumentů školy.
  • použít znalost rozličných aspektů fenoménu umění, kultury a jejich teoretické reflexe, předpokládá se také schopnost individuálního výzkumu a publikační praxe v oblastech estetické výchovy, věd o umění i obecné pedagogiky.

Uplatnění absolventů

Vhodným uplatněním absolventa oboru budou školy, jejichž záměrem je reforma a růst kvality výuky v dané oblasti. Detailní znalost současné kulturní a vzdělávací praxe, jakož i manažerských a institucionálních aspektů vzdělávání, umožní absolventům odvádět záhy po absolutoriu kvalitní práci ve vedoucích funkcích, plně v souladu se současnými požadavky MŠMT.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům programu Teorie a dějiny umění a kultury (obory Estetika, Dějiny umění, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních médií, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Teorie a dějiny divadla, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Hudební věda).

Předmět oborové přijímací zkoušky: Písemná zkouška formou testu. Přijímací test je složen ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce oboru Sdružená uměnovědná studia (odkaz komisionální zkoušky na stránkách Ústavu hudební vědy). Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století (hegelianismus, pozitivizmus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální estetika), stručným charakteristikám jednotlivých směrů, časovému zařazení a hlavním představitelům. Dále: Osobnosti české estetiky od Palackého po současnost. Charakteristika estetického názoru, hlavních myšlenek, časové zařazení, hlavní díla. Základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, divadla, literatury a filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. Zařazení jmen do slohu, stylu či období, stručná definice a časové zařazení. Instituce a management ve sféře umělecké kultury. Instituce sloužící prezentaci umění (muzea, galerie, koncertní síně) a sféra zprostředkovatelská. Orientace v současném kulturním prostředí. Délka oborové zkoušky je 60 min.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu – více zde.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Hudební věda, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Sdružená uměnovědná studia či Teorie interaktivních médií na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obory v kombinované formě studia nelze kombinovat do dvouoborového studia

Odkaz na Ústav hudebních věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština

Podat přihlášku