Středovýchodní Evropa za vlády Fridricha Barbarossy

30. 8. 2019

Velmi dobrého přijetí se u odborné veřejnosti dočkal nedávno vydaný sborník Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft: Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas (Příbuzenství – Přátelství – Nepřátelství. Politické svazky mezi říší a středovýchodní Evropou za vlády Fridricha Barbarossy). Pro nakladatelství Böhlau jej společně sestavili profesoři Martin Wihoda z Historického ústavu FF MU a Knut Görich z LMU München. Sborník shrnuje výsledky diskuse na mezinárodním workshopu, který se konal na půdě Historického ústavu FF MU v září 2017. Autorský tým tak navázal na předchozí workshop (2015) a publikaci s názvem Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas: 19. und 20. Jahrhundert (Böhlau Verlag 2017). 

Zatímco v aktuálním titulu se medievisté z Německa, Polska a České republiky zaměřili na obraz císaře v říšském, polském a uherském dějepisectví 12. a 13. století, v tom předcházejícím se věnovali místu císaře Fridricha Barbarossy v historickém myšlení 19. a 20. století. 

Oba workshopy i oba sborníky byly připraveny v rámci projektu Centra excelence podporovaného GA ČR.

Více článků

Přehled všech článků