Children in the Roman Family of Late Antiquity

Název česky Děti v římské rodině pozdní antiky
Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval vybranými hlavními aspekty a otázkami vztahujícími se ke studiu dětí a rodinného života v antice. Byl zaměřen na pozdně antickou západní římskou říši s důrazem na charakteristické vnímání dětí svobodných občanů v životě rodiny a společnosti a na rámec dětského života, který vytvářelo pozdně římské právo a na centrální instituci tohoto rámce - patria potestas.
Související projekty: