Influence of parental career behavior on vocational upper-secondary school students’ career adaptability

Název česky Vliv rodičovského kariérového chování na kariérovou adaptabilitu studentů odborně zaměřených vyšších sekundárních škol
Autoři

HLAĎO Petr HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Teoretikové kariérového vývoje se dlouhodobě zaměřují na zkoumání osobnostních charakteristik, které jedinci umožňují úspěšně se vypořádat se svými vzdělávacími a profesními drahami a integrovat self-koncept do svých pracovních rolí. Ke zhodnocení přípravenosti jedince vypořádat se s těmito úkoly byl navržen vývojový konstrukt kariérové adaptability, který reflektuje řadu psychologických aspektů jako je osobnost, motivace, zralost, silné stránky, chování, postoje. Hlavním cílem příspěvku je prozkoumat vztahy mezi vybranými vztahovými proměnnými (např. vnímaná kariérově zaměřená rodičovská podpora, vnímaná podpora ze strany učitelů, vnímaná podpora od blízných přátel) a celkovou kariérovou adaptabilitou a dále jejími dimenzemi. Sběr dat proběhl v březnu a dubnu 2018 u českých žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Sběr dat proběhl s využitím on-line formuláře a tištěných dotazníků. Výsledky naznačují, že rodiče mají významný vliv na své potomky co se týče kariérového plánování, kariérového rozhodování a řešení problémů. Sociální podporu je proto třeba u českých adolescentů vnímat jako významnou součást úspěšných přechodů ve vzdělávání a ze školy na trh práce.
Související projekty: