Music Therapy in Neuroscientific and Cognitive Perspectives : Overcoming Boarders of Local Paradigms for Integrative, Interdisciplinary, Research-Based Approach for Clinical Purposes

Název česky Muzikoterapie z pohledu neurověd a kognitivních věd : Překlenování lokálních oborových paradigmat jako cesta k interdisciplinárnímu, na výzkumu založenému, přístupu k muzikoterapeutické intervenci, pro klinické využití
Autoři

MÜHLOVÁ Klára Hedvika

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá problémem teoretické a metodologické rozrůzněnosti v oborově diverzitních, multidisciplinárních výzkumných týmech, a to konkrétně na příkladu výzkumné spolupráce nad možnostmi využití léčebného působení hudby v medicíně.
Související projekty: