Experiments in the field: Religious signaling and mate choice in Mauritius

Název česky Experimenty v terénu: Náboženská signalizace a partnerská volba na Mauríciu
Autoři

MAŇO Peter

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Z hľadiska teórie sexuálnej selekcie, mužské črty, ktoré možno považovať za behaviorálne, sexuálne selektované signály, zahŕňajú fyzickú zdatnosť, riskovanie alebo odvážne správanie. Kolektívne rituály zahŕňajúce intenzívnu fyzickú námahu a utrpenie môžu poskytnúť ideálny priestor pre manifestovanie takéhoto správania. Účasť na takýchto rituáloch by tak mohla byť dôležitým podnetom pre výber partnera, odrážajúcim prejavy odvážnosti, fyzickej zdatnosti, spoľahlivosti alebo lojality voči skupine. Existuje však málo výskumov o vzťahu medzi nákladmi na rituálnu účasť a vnímanou príťažlivosťou jednotlivca. Terénne experimenty ponúkajú výhody štúdia javov v kontexte, kde sa prirodzene vyskytujú. Výskumníci preto môžu profitovať zo skutočnosti, že ich projektový dizajn bude reagovať na uvedený kontext, čím sa zvýši jeho ekologická platnosť. Maurícius poskytuje ideálne miesto na štúdium rituálnej signalizácie, pretože tamilská komunita praktizuje veľmi intenzívny obrad Kavadi. Aby sme odhalili kauzálne vzťahy medzi rituálnymi prejavmi a výberom partnerov, rozhodli sme sa otestovať naše hypotézy experimentálne v tejto komunite.
Související projekty: