AKTION Česká republika-Rakousko: habilitační stipendia pro postdoktorandy

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

16. 1. 2020

Habilitační stipendia pro postdoktorandy na akademický rok 2020/2021

Šestiměsíční výzkumné stipendium pro postdoktorandy - akademické pracovníky veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) je určené na přípravu habilitační práce na veřejných/státních univerzitách, odborných vysokých školách, pedagogických vysokých školách a akreditovaných soukromých univerzitách v Rakousku. O stipendium se mohou ucházet občané z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, u kterých neuplynulo v  době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Vybráni mohou být až tři vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci.

Termín pro podávání žádostí: do 15. 3. 2020 23:59 hodin

Realizace pobytu je možná nejdříve za 6 měsíců od termínu podání žádosti.

Cílovou institucí jsou veřejné/státní univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí" s univerzitou nebo vysokou školou.

Cílem tohoto stipendia
 je podpora studijních/výzkumných pobytů na hostitelské univerzitě v Rakousku pro mladé vědecké pracovníky, která jim umožní ukončení habilitace. Na hostitelském výzkumném pracovišti se mají etablovat nové metody, postupy a techniky; získané know-how pak bude využívat rakouská i česká věda a na základě vědecké expertízy žadatele má být trvale posílena vědecká kvalita hostitelské instituce. Z této výměny zkušeností mají mít prospěch obě strany. V důsledku stipendijního pobytu by tato spolupráce měla posílit vědecké vztahy mezi vysílající a cílovou institucí k užitku a oživení rakouské i české vědecké obce.

Žádost o stipendium se podává on-line v rakouském systému AH-Plus:

www.scholarships.at

(formulář žádosti je k dispozici cca 3 měsíce před termínem
pro podávání žádosti o stipendium v online systému AH PLUS)

Před zahájením vyplňování formuláře žádosti je nutná registrace. Do formuláře je následně možné opakovaně vstupovat a průběžně vyplňovat údaje, provádět úpravy a přikládat přílohy.

Součástí žádosti jsou také tyto dokumenty (německy nebo anglicky), které se k žádosti připojují naskenované prostřednictvím kolonky "Uploads":

Je v zájmu uchazečů, aby žádost o stipendium byla zpracována korektně po formální, obsahové i po jazykové stránce. Dovolujeme si Vás upozornit na to, že žádosti s formálními nedostatky a žádosti s výraznými jazykovými chybami, resp. nesrozumitelné žádosti budou bez ohledu na jejich obsah zamítnuty.

Důležité pokyny:
Je třeba zásadně dodržovat obecná pravidla dobré vědecké praxe. To znamená zejména:
- při vyplňování žádosti uvádět zdroje, ze kterých bylo čerpáno u příslušných vědeckých disciplin, aby všechny výsledky byly prokazatelné;
- požadavek na upřímnost a respektování vědeckých zásluh a dodržování kolegiality mezi badateli.

Ve formuláři žádosti o stipendium na www.scholarships.cz je třeba pečlivě vyplnit bod "Research Proposal". Zde je třeba podrobně a srozumitelně formulovat záměr - východisko (teze), metodiku a cíl.

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Kompletně vyplněný on-line formulář prosím vytiskněte včetně příloh  (pomocí ikonky Pdf vlevo nahoře) a včetně originálu výše udevedeného evidenčního formuláře uchazeče o stipendium a zašlete na adresu Jednatelství programu AKTION v Praze - DZS - AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podání žádosti).

Výběr stipendistů probíhá v těchto úrovních:

  • formální kontrola pracovnicí programu AKTION
  • kontrola věrohodnosti řídícím grémiem programu AKTION
  • odborné hodnocení dvěma nezávislými externími odbornými znalci

Žadatelé, jejichž žádost byla v uvedené hodnotícím procesu ohodnocena více než 75 procenty bodového hodnocení, budou pozváni k osobnímu pohovoru se členy výběrové komise, jmenované řídícím grémiem. Pohovor je nedílnou součástí výběrového řízení. Může být veden v německém nebo anglickém jazyce (výběr jazyka záleží na žadateli). Po pohovoru rozhodne výběrová komise o přiznání stipendia, o kterém budou uchazeči písemně informováni do 3 měsíců po termínu podání žádosti.
Během stipendijního pobytu není dovoleno vykonávat v Rakousku výdělečnou činnost.

Závěrečná zpráva:
Každý stipendista je povinen zaslat elektronicky regionální kanceláři OeAD před vyplacením posledního stipendia podepsanou zprávu z pobytu potvrzenou rakouským školitelem; rovněž zaslat kompletní resp. doplněnou zprávu kanceláři programu AKTION v Praze na aktion@dzs.cz, a to nejpozději měsíc po ukončení stipendijního pobytu. 

Každý stipendista je dále povinen:

  • rok po ukončení stipendijního pobytu informovat emailem jednatelství programu AKTION o pokrocích týkajících se habilitace (1 – 2 stránky);
  • druhý rok po ukončení stipendijního pobytu sdělit jednatelství, jestli byla habilitační práce předložena k obhajobě a pokud ne, uvést důvody prodlení;
  • každý další rok až do obhajoby habilitační práce informovat, jestli byl kandidát habilitován, nebo uvést důvody prodlení.

Na stipendium není právní nárok.
Výše měsíčního stipendia činí 1.200 €. Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 250 - 600 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.

Informace o rakouských univerzitách: http://studienwahl.at
Informace o stipendiích v Rakousku: http://www.grants.athttp://www.oead.at

Komunikace ohledně podávání žádostí o stipendium probíhá s jednatelstvím v Praze:
DZS - AKTION ČR - Rakousko, PhDr. Martina Bečánová Hamplová, 110 00 Praha 1, Na Poříčí 1035/4
tel: 00420-221 850 513, příp. 506,
email: martina.hamplova@dzs.czaktion@dzs.cz

Rozhodnutí o přiznání stipendia obdrží žadatel od Rakouské akademické výměnné služby:
Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität (ICM) der OeAD-GmbH
Mag. Michael Schedl
Ebendorferstraße 7, A - 1010 Wien
tel.: +431-53408-454, email: michael.schedl@oead.at

Více článků

Přehled všech článků