Latinská medievistika

„Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses.“ „Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit.“ Catonis Disticha moralia III,1“

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, hudby, vědy, v současnosti také pro historické oblasti sociálních věd (psychologie, sociologie). Především ovšem funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku: kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku a vzniku fenoménu moderní Evropy.

Doktorský program Latinská medievistika lze studovat:

1. jako jednooborový program Latinská medievistika: toto studium se zaměřuje primárně na středověký materiál jazykově latinský. Detailně seznamuje posluchače s latinským písemnictvím v jeho nejširším kulturním kontextu. Cílem studia je připravit kompetentní a kvalifikované odborníky v oblasti středověké latinské literatury a jazyka;

2. se specializací na tzv. Zemské jazyky: toto studium je organizováno na literárním půdorysu latino-germano-bohemistickém a věnuje se i dalším jazykům, které se uplatnily v písemných pramenech bohemikální provenience. Cílem této specializace je tedy umožnit posluchačům komplexní jazykovědný i literární vhled do středověkého písemnictví jazykově latinského, německého a českého.

Oba studijní plány jsou nabízeny ve formě prezenčního i kombinovaného studia.

Uchazeč o studium latinské medievistiky může být absolventem magisterského studia latiny, možnost studia je otevřena i absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie. Uchazeči-absolventi těchto příbuzných oborů musí při přijímací zkoušce prokázat znalost latiny a antické kultury, a to minimálně v rozsahu bakalářské zkoušky z latinského jazyka a literatury.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Žádné informace nejsou k dispozici

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia latinské medievistiky disponuje rozsáhlými znalostmi o evropském kulturním a literárním vývoji na základě jeho kořenů v latinském středověku. Spolehlivě ovládá latinský jazyk antického i středověkého období. Uplatní se jako editor dosud pouze rukopisně dochovaných středolatinských textů. Je připraven vyučovat latinský jazyk antiky i středověku na všech stupních škol a věnovat se výkladu příslušných literárních i diplomatických textů; tyto texty také na dobré úrovni překladatelsky tlumočit. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, jež pracují se středověkými písemnými prameny povahy literární i diplomatické. Uplatní se v kulturní i mediální oblasti. Jeho výhodou je získané interdisciplinární vzdělání a informovanost o kořenech evropské literární kultury.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpna – 30. listopadu 2019.
Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. prosince 2019.

Charakteristika oboru: doktorské studium latinské medievistiky je určeno absolventům magisterského studia latinského jazyka a literatury nebo jeho středověké specializace; možnost studia je dále otevřena také absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie apod.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce, včetně bibliografie: téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem.

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně.

Požadavky k přijímací zkoušce: Uchazeči musí při přijímací zkoušce prokázat znalost latiny a antické kultury v rozsahu minimálně bakalářské zkoušky z latinského jazyka a literatury.

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

Odkaz na Ústav klasických studií.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/16373-latinska-medievistika

http://classics.phil.muni.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: