Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do doktorského studia pro jarní semestr 2020

Zápis do studia se koná ve čtvrtek 13. 2. 2020 v 10:00 v posluchárně C11, budova C, 1. podlaží, Arna Nováka 1, Brno.

Obecné informace k zápisu

Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul.

O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste úředně ověřenou kopii diplomu nebo doklad o ukončení magisterského studia (absolventi magisterského studia na MU mohou dodat neověřenou kopii), platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, předloží uchazeč při zápisu nostrifikaci vzdělání (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v Materiálech pro uchazeče.

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 3475
e‑mail: