Česká literatura

Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Česká literatura je umožnit studentům získat odborné vzdělání a praktické dovednosti v oboru literárněvědná bohemistika na úrovni umožňující vstup do samostatné vědecké práce. Nabízené kursy reflektují aktuální úroveň vědeckého poznání v základních literárněvědných disciplínách (literární teorie, metodologie, historie, kritika, komparatistika…) a vedou studenta k samostatnému a invenčnímu vědeckému a kritickému myšlení. Důraz je kladen na všestranný rozvoj jeho odborných dovedností, na rozvíjení schopnosti samostatně provádět pramenný výzkum, na jehož základě bude schopen koncipovat a vytvořit vědecký text, prezentovat jej v odborné diskusi na vědeckém fóru domácím i zahraničním. V této souvislosti je kladen důraz na studentovu připravenost zapojit se svou prací do mezinárodního badatelského prostředí. Obor nabízí i prohloubení praktických dovedností, možnost vést výuku především speciálních seminářů, v nichž student může ověřit praktické využití výsledků své odborné práce a současně prohloubí své pedagogické dovednosti.

V rámci doktorského programu české literatury jazyka je možno absolvovat dva

specializační plány: 1. Zemské jazyky, 2. Intermediální a mezikulturní komunikace. Tyto plány obsahují mezioborově koncipované předměty, na

jejichž realizaci se podílejí specialisté z dalších filologických oborů

fakulty.

a) Specializace Zemské jazyky je organizována na půdorysu latino-germano-bohemistickém (je realizována Ústavem klasických studií, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Ústavem české literatury a Ústavem českého jazyka). Je určena zájemcům o jazykovědnou paleobohemistiku, jimž prezentuje starou češtinu v patřičném latino-germano-bohemistickém kontextu. Cílem této specializace je umožnit posluchačům komplexní literárněvědný i jazykovědný vhled do středověkého písemnictví. V rámci povinných a povinně volitelných předmětů se zabývá problémy, kterým čelí každý badatel zkoumající středověké bohemikální prameny. Důraz je kladen na teoretické a praktické stránky práce se středověkými prameny: kromě metodologie klasické i moderní textové kritiky se student seznamuje se základními editačními přístupy k rukopisným a nejstarším tištěným pramenům. Skladba povinně volitelných předmětů uvádí posluchače nejen do problematiky středověkého latinského a německého písemnictví, ale také do problematiky stavu a vývoje středověké latiny a němčiny ve středoevropském kontextu. Kromě výkladu důležitých aspektů vlastních dějin středověké latiny/němčiny a latinského/německého středověkého písemnictví je pozornost soustředěna také na dějiny daných oborů.

b) Specializace Intermediální a mezikulturní komunikace je koncipována ve spolupráci s dalšími pracovišti (anglistika, germanistika, romanistika, obecná jazykověda) a je určena zájemcům o literárněvědnou bohemistiku, s přesahy k intermediálním, adaptačním a kulturálním studiím. Jejím cílem je umožnit porozumění proměňujícímu se postavení literatury v kulturní komunikaci a v širším prostoru kulturních mechanismů. Tradiční literárněvědné studium je tedy v této specializaci dále rozvíjeno inovativními literárněteoretickými kurzy, které zohledňují problematiku vícejazyčnosti a kulturního rozhraní. Skladba předmětů osvětluje studentům soudobé teoretické koncepce a interpretační přístupy k literatuře a kultuře a seznamuje je s klíčovými metodologickými otázkami literární a kulturní historie.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Žádné informace nejsou k dispozici

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu je připraven pro vědeckou práci v oboru česká literatura. Má možnost uplatnění v akademických prostředích zabývajících se studiem nebo výukou české literatury, rovněž v oborech orientovaných obecně na literaturu a její aplikace. Může působit jako samostatný badatel a pracovník specializovaných akademických nebo paměťových pracovišť. Je připraven pro odbornou nebo řídicí práci v médiích, v nakladatelstvích, kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru.

Absolvent specializace Zemské jazyky je připraven pro odbornou práci v oblasti literárněvědné medievistiky na takto zaměřených vědeckých a akademických i paměťových pracovištích domácích i zahraničních.

Absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude schopen vykonávat odbornou práci v oblasti literárněvědné bohemistiky se zřetelem k intermediálním, adaptačním a kulturálním studiím na vědeckých a akademických i paměťových domácích i zahraničních pracovištích .

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpna – 30. listopadu 2019.
Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 13. prosince 2019.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce.
 • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení a to poštou (Arna Nováka 1, Brno) nebo osobně. Stejné materiály uchazeč zašle současně e-mailem na adresu 2257@mail. muni.cz (předsedkyně oborové komise)

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do doktorských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: