Ruská studia

Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Chcete prohloubit a zlepšit své znalosti jazyka a kultury největší země světa? Tento program dále rozšíří a upevní aktivními formami výuky vaše jazykové schopnosti a kompetence. Seznámíte se s pokročilejšími možnostmi analýzy věcných i uměleckých textů a dosáhnete vysoké jazykové úrovně C1.

V rámci programu si vyberete mezi dvěma specializacemi. Ve specializaci Ruská filologická a kulturní studia si osvojíte terminologii a metody lingvistiky a literární vědy. Získáte přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a zvládnete o těchto tématech kompetentně diskutovat a psát. Ruština a znalost ruských textů vám otevře dokořán bránu do velké země s obrovským přírodním a kultruním bohatstvím a s možnostmi podnikání a obchodu.

Absolvování specializace Ruština se zaměřením na překladatelství vám umožní stát se kvalifikovaným překladatelem. Vedle teoretických předmětů budou ve vašem studiu hrát důležitou roli i prakticky orientované překladatelské semináře specializované na různé druhy překladu. Pracovat budete v menších skupinách, což vám umožní získat zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů.

Do výuky se zapojují i odborníci z praxe, kteří vám předají své praktické zkušenosti. Na výběr budete mít také ze širokého spektra zahraničních stáží, které upevní vaše znalosti ruštiny a umožní vám poznat Rusko z první ruky.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete ovládat ruský jazyk na vysoké úrovni a moci plynně v ruštině debatovat na různá témata a v různých situacích?
  • Zajímají vás kulturní a historické souvislosti společenského dění v Rusku a chcete jim porozumět?
  • Chcete lépe zvládnout světové téma Ruska, které je dominantní zejména v zemích západní Evropy, USA, Číně a v Japonsku?
  • Chcete se naučit profesionálně překládat a používat při tom nejmodernější nástroje a pomůcky?

Program je určený především absolventům bakalářského studia rusistiky, ale otevřený je všem, kdo si na položené otázky odpověděli kladně.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

V oblasti praxí klademe důraz na zahraniční stáže a nezbytné vlastní zkušenosti s kontaktem s ruským prostředím. Můžete absolvovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stáže na vysokých školách v Ruské federaci a Bělorusku. Stáže trvají od 1 měsíce do 1 roku. Kromě toho můžete využívat dalších možností individuálních stáží a pobytů na letních a zimních školách ruského jazyka v rámci výměnných programů Erasmus+ nebo Freemover.

Během stáží posílíte své jazykové kompetence v ruštině a poznáte ruskou společnost, její způsob života, kulturu a národní mentalitu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi ruských studií budete mít prohloubené komplexní filologické rusistické vzdělání. Stanete se kvalifikovanými odborníky s komplexní znalostí Ruska jako geografického, geopolitického, kulturního, jazykového a literárního prostoru a budete ovládat ruský jazyk na úrovni C1.

Nabyté znalosti a dovednosti vám umožní vykonávat kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, na odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu. Budete vybaveni i potřebnými znalostmi a dovednostmi pro obor překladatelství. Ty uplatníte nejen jako profesionální překladatelé, ale také v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Angažovat se můžete také jako pracovníci národních a evropských institucí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: : Program je určen všem absolventům bakalářského studia.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ověřující praktickou znalost ruského a českého jazyka, ruské a české mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském a českém textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Úspěšným uchazečům bude nabídnut zápis do konkrétní specializace dle jejich preferencí a dle kapacity specializací.

Odkaz na Ústav slavistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Ve studiu můžete pokračovat v některém z aktuálních doktorských oborů – Ruský jazyk, Paleoslovenistika a slovanské jazyky, Ruská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Literární komparatistika, Filologicko-areálová studia.

V budoucnu budete mít možnost pokračovat i v nově akreditovaných programech Slovanské jazyky, Slovanské literatury, Literární komparatistika a Filologicko-areálová studia.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: