Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápisy proběhnou letos v řádném termínu 28.–30. 7. 2020 a v náhradním termínu 17.–18. 9. 2020.

Přesný termín s dalšími pokyny obdržíte v pozvánce k zápisu. Nebudete-li se moci k zápisu v červenci osobně dostavit, můžete k zápisu někoho zmocnit nebo využít náhradní termín.

Obecné informace k zápisu

Do navazujícího magisterského studia mohou být zapsáni pouze ti přijatí uchazeči, kteří již absolvovali bakalářské nebo magisterské vzdělání a získali příslušný titul.

K zápisu si uchazeč přinese doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v podobě úředně ověřené kopie diplomu. Pokud do doby náhradního termínu zápisu uchazeč neobdrží diplom, přineste k zápisu doklad o ukončení bakalářského studia a úředně věřenou kopii diplomu dodá na studijní oddělení FF MU následně. Dále je k zápisu potřebný platný průkaz totožnosti a psací potřeby.

Je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice), předloží uchazeč při zápisu nostrifikaci vzdělání. Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde a zde.

Součástí zápisu je také převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Termíny zápisu do studia jsou uvedeny zde na webu a v pozvánce k zápisu.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Uchazeči, kteří získali bakalářský titul na MU a vlastní přístupová data do Informačního systému (UČO a heslo), mohou být zapsáni bez osobní účasti. Stačí, když vyplněný zápisový list a prostou kopii diplomu doručí na Studijní oddělení FF MU v termínu uvedeném v Pokynech k zápisu do studia.

V případě, že student neobdrží do termínu zápisu diplom, bude zapsán na základě doručeného zápisového listu a dosažení bakalářského vzdělání bude ověřeno v Informačním systému. Student dodá kopii diplomu na Studijní oddělení následně po jeho obdržení.

Součástí zápisu je také převzetí  rozhodnutí o přijetí ke studiu u příslušných referentek na Studijním oddělení v úředních hodinách, a to do konce července.

Zmocnění k zápisu

K převzetí rozhodnutí a zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí být úředně ověřená), z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebné formuláře najdete v sekci Dokumenty na této stránce.

Zářijový termín státní závěrečné zkoušky

Pro zápis do studia je uchazeč povinen předložit potvrzení o absolvování bakalářského studia nejpozději do 13. září 2020. Pokud uchazeč z jakýchkoli důvodů do stanoveného data požadovaný doklad nepředloží, nemůže ke studiu v daném akademickém roce nastoupit. Odklad nástupu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nepovoluje.

Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečné zkoušky po náhradním termínu zápisu, se dostaví k zápisu na Studijní oddělení FF MU v úředních hodinách.

U zápisu jsou uchazeči informováni o náležitostech a podmínkách studia na FF MU. Pro získání těchto informací se účast na jednom z termínů zápisu doporučuje i uchazečům, kteří se kvůli pozdnímu konání státní závěrečné zkoušky budou moci zapsat ke studiu až po řádném nebo náhradním termínu zápisu.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 5169
e‑mail:
www: facebook.com/phil.muni.cz