Překladatelství románských a germánských jazyků

Představení studijního programu

Studium překladatelství staví na rozvíjení řečových kompetencí potřebných pro situace, kdy máte přenést sdělení z jednoho jazyka do druhého. Se získanou profesionální výbavou se dokážete na své dráze úspěšně vypořádat se všemi překladatelskými výzvami a proplouvat úskalími mezijazykové a mezikulturní komunikace.

Protože překlad stojí mezi vědou a tvorbou, budete tvořit vlastní překlady od samého začátku studia. Zasvětíme vás do umění analýzy textu a diskurzu. Díky poučenému přístupu ke komunikaci se naučíte vidět v cizím jazyce mezi všemi významy ten zamýšlený a přetlumočit ho, i kdyby se skrýval v hlubší vrstvě. A právě to vám dá možnost nahlížet pod povrch komunikace obecně.

Na odborné přednášky a specializované semináře vedené profesionálními překladateli a tlumočníky navazují prakticky orientovaná cvičení poskytující důkladnou překladatelskou a tlumočnickou průpravu v jazycích jednotlivých specializací. Budete překládat nejrůznější typy textů - unijní směrnice i kuchařské recepty, titulky k filmům i předoperační informace pro pacienty, filozofické eseje i technické specifikace.

Je studium programu pro vás?

 • Máte bakalářský diplom v jazykovém nebo příbuzném oboru a cizím jazykům se chcete věnovat i nadále?
 • Chcete si zvýšit jazykovou kvalifikaci tak, abyste mohli uplatnit profesně odpovídající jazykové znalosti, a to jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce na úroveň C2 dle Evropského referenčního rámce?
 • Chcete umět při překladatelské práci účinně využívat klíčové znalosti z informačních technologií?
 • Chcete se připravit na to, abyste byli v budoucnu schopni vykonávat všechny běžné typy tlumočnických aktivit?
 • Chcete se zapojit do projektů pořádaných oběma pracovišti a během pobytu na partnerských zahraničních univerzitách získat neocenitelné zkušenosti?
 • Máte trpělivost pracovat s textem u počítače, anebo naopak toužíte po adrenalinovém tlumočení?
 • Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Můžete se přímo podílet na překladech a tlumočení pro kulturní akce, na popularizačních programech i při pořádání konferencí. Dostanete také možnost jet na studijní pobyt na řadu partnerských univerzit.

Na vaši praktickou přípravu bude mít vliv také specializace, kterou jste si zvolili. U specializace na němčinu a nizozemštinu budete mít možnost účastnit se exkurzí, spolupracovat na studentském časopise Pawlatsche, zapojit se do aktivit germanistické divadelní skupiny Gruppe07 nebo se dvakrát ročně podílet na akci Lange Nacht der kurzen Texte.

Specializace na francouzštinu vám umožní zapojit se do akcí Bonjour Brno nebo Festival francouzského filmu. Budete mít možnost také tlumočit, publikovat překlady, studovat ve Francii, Belgii, na Réunionu nebo v Kanadě.

Specializace na španělštinu vám pak umožní překládat současné autory i tradiční pohádky nebo ve specializovaných seminářích vytvářet titulky k filmům. Díky naší spolupráci s různými institucemi se vám otvírá prostor k získávání praktických zkušeností v oblasti konsekutivního a simultánního tlumočení.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro kvalifikované vykonávání překladatelské a tlumočnické činnosti, zejména z cizího jazyka do češtiny. Pracovat můžete také v národních a evropských institucích v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Četné možnosti uplatnění se nabízejí rovněž ve státní a veřejné správě, diplomatických službách, podnikatelské sféře nebo na kulturní a umělecké scéně.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

PŘEKLADATELSTVÍ FRANCOUZŠTINY (jednooborová specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověří znalost francouzského jazyka na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce, výbornou znalost českého jazyka a schopnost překládat mezi oběma jazyky. Zkouška probíhá bez použití slovníků a trvá 60 minut.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

PŘEKLADATELSTVÍ ŠPANĚLŠTINY (jednooborová specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena především absolventům stejného nebo příbuzného bakalářského oboru / programu a dále uchazečům z jiných oborů/ programů u kterých lze předpokládat znalost španělštiny na úrovni C1 dle ERR (Evropského referenčního rámce).

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška z jazyka – úroveň C1 dle ERR a překladu do češtiny. Délka písemného testu je 60 min. Písemný test obsahuje části zaměřené na:

 • prokázání znalosti spisovné češtiny;
 • překlady do češtiny a do španělštiny;
 • zpracování resumé ve španělštině;
 • práce se španělským textem (porozumění čtenému, schopnost výstižného a přesného vyjádření ve španělštině apod.).
 • Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů 100).

  Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

PŘEKLADATELSTVÍ NĚMČINY (jednooborová specializace)

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuzný program bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test s překladem z češtiny do němčiny. Typy otázek: 1. Přeložte do němčiny bez použití slovníků. 2. Test na českou slovotvorbu a německou gramatiku. 3. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu. Délka písemného testu je 70 min.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Pokračovat ve studiu můžete v doktorských studijních programech Románské literatury se specializací Intermediální a mezikulturní komunikace, Románské jazyky se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika, Germánské jazyky nebo Germánské literatury.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: