Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Vidíme film zevnitř.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované odborné a akademické profese v oblasti filmové vědy, kinematografie, audiovizuálního průmyslu, kreativních a kulturních průmyslů, médií, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.

Magisterské studium vede k poznání a pochopení kinematografie, respektive filmového a audiovizuálního průmyslu jako komplexního fenoménu v příslušných historických, společenských, kulturních, hospodářských, technických a estetických souvislostech.
Absolvent je schopen samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly a řešený problém koncepčně a kriticky kontextualizovat, analyzovat a interpretovat.

Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.
Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.

Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a povinně volitelných předmětů (přednášek a seminářů), jejíž součásti tvoří:

1) předměty z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu zaměřené na klíčové výzkumné oblasti,

2) předměty zaměřené na metodologii výzkumu a na akademické čtení a psaní,

3) předměty zaměřené na realizaci magisterské práce,

4) předměty předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),

5) výběrové výzkumné a projektové předměty,

6) předměty zaměřené na praxe a stáže včetně povinné zahraniční stáže.

Studijní plán obsahuje předmětové soubory vzájemně provázaných typů a funkcí: (a) předměty poskytující teoretické a metodologické znalosti, (b) předměty poskytující aplikované řešení výzkumných problémů, (c) předměty poskytující mezinárodní rozhled a naplňující potřebu internacionalizace, (d) předměty spojující akademický sektor s praktickým sektorem a posilující praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Studijní plán je nastaven tak, aby studentovi umožnil individuální volbu konkrétní sestavy předmětů a vyučujících odpovídající jeho zájmům a potřebám zejména s ohledem na povahu magisterského projektu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe je povinnou součástí studia: každý student musí během magisterského studia absolvovat dvě různé praxe v rámci dvou předmětů:

Předmět Publikační a konferenční praxe je zaměřen na získání kompetencí a praktických zkušeností s prezentací studijních a badatelských projektů či výsledků: zahrnuje povinnost publikovat odborný článek (studii nebo akademickou recenzi v rozsahu nejméně 5NS = 9.000 znaků, nebo soubor kratších textů v rozsahu nejméně 10NS = 18.000 znaků) v odborné publikaci (periodické či neperiodické) nebo přednést příspěvek na odborné konferenci. Vyloučeny nejsou ani další možnosti uznatelné praxe, například editorské nebo překladatelské.br>

Předmět Odborná stáž je zaměřena na získání přímých pracovních zkušeností v praktickém sektoru: zahrnuje povinnost absolvovat odbornou stáž v délce min. 4 týdnů (20 pracovních dnů) v oborových institucích jako jsou Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, Česká televize, festivaly MFF Karlovy Vary nebo MFDF Jihlava, Univerzitní kino Scala, produkční společnosti apod.

Uplatnění absolventů

Magisterské vzdělání dává předpoklady k odbornému uplatnění zejména v těchto oblastech a pozicích:

1) Akademičtí a odborní pracovníci v institucích kinematografie, audiovizuálního průmyslu a filmové vědy.

2) Odborní a kreativní pracovníci v oblasti médií, kreativních a kulturních průmyslů, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.

3) Publicisté a kritici v oblasti filmové a kulturní žurnalistiky, pracovníci v oblasti public relations, ediční a překladatelské činnosti.

4) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.

5) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: 1. kolo - písemný projekt magisterské práce, 2. kolo - ústní rozprava nad projektem magisterské práce. Podrobné oborové informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách ústavu zde.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů: 100).

Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Absolvent magisterského studijního oboru teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu oboru teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury – specializace na filmovou vědu, případně jiného oboru (pokud to pravidla daného oboru umožňují).

Chcete vědět víc?

http://fav.phil.muni.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: