Severoamerická kulturní studia

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Program vám umožní poznat do hloubky Severní Ameriku a její kultury. Naše nabídka spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o sledovaných zemích od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Program je koncipován tak, aby studenti poznali vždy dvě kulturní oblasti zároveň a porozuměli jejich vzájemným jazykovým, literárním a kulturním vztahům.

Výhoda studia kultur Severní Ameriky spočívá v tom, že zde lze modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a hodnoty. V tomto směru představuje Severní Amerika modelovou laboratoř jevů, se kterými se stále více potkáváme i v České republice.

Program je strukturován modulárně. Povinná část studia se skládá ze společného základu, kde se jako posluchači seznámíte se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměříte se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje specializační část, která se věnuje studiu konkrétních jevů.

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, značnou část práce také představuje samostudium. Ke sdílení materiálů a obohacení výuky využíváme moderních technologií.

Příležitosti profesního uplatnění naleznete ve firmách a institucích zaměřených na spolupráci se Severní Amerikou, v neziskovém sektoru, ve státní správě či v diplomacii.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o kultury a jazyky Severní Ameriky?
  • Ovládáte angličtinu na úrovni C1 a francouzštinu či španělštinu alespoň na úrovni B1?

Typickým uchazečem je absolvent bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách.

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Povinnou součástí programu je praxe, jejíž zaměření má návaznost na severoamerický prostor a sledovanou problematiku (mobilita, integrace, migrace, kulturní střetávání a adaptace). Pomůžeme vám s hledáním vhodného umístění v organizacích, jako jsou například Středoevropská asociace kanadských studií, Expat Centre Brno, Euraxess, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, MZK či International Staff Office MU. Vhodný typ praxe si také mohou studenti zajistit sami. V rámci programu také podporujeme studentské mobility na partnerské univerzity v Severní Americe. Odborně zaměřené praxe i případné studijní pobyty na severoamerických univerzitách vás odborně i osobnostně obohatí a pozitivně ovlivní vaše šance na trhu práce.

Uplatnění absolventů

Jako naši absolventi se uplatníte všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence a kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů. Příležitosti budete mít například v institucích zaměřených na spolupráci se Severní Amerikou a v neziskovém sektoru. Dobré uplatnění najdete ale také ve státní správě, médiích či diplomacii.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách, u kterých lze předpokládat znalost jazyků (AJ-SJ nebo AJ-FJ) s minimální úrovní znalosti jednoho z nich na C1.

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeči obdrží text v AJ a další text ve FJ nebo ŠJ (dle volby uchazeče) o nichž s komisí promluví. Zkouší se porozumění a základní orientace v textech, schopnost reagovat na doplňující dotazy. Zkouška zahrnuje rozpravu o základních reáliích severoamerických zemí. Uchazeč do přihlášky (Doplňující text uchazeče) uvede svoji volbu druhého jazyka přijímací zkoušky (FJ/ ŠJ). Délka přijímacího pohovoru je cca 30 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Uchazečům o studium může být prominuta přijímací zkouška, pokud splňují některou z těchto podmínek:

  • absolventi Bc. filologie, dvouoborového studia AJ-FJ, AJ-SJ,
  • absolventi Bc. filologie, jednooborového studia AJ, SJ, FJ, kteří prokáží dostatečnou znalost dalšího jazyka na úrovni C1 (AJ) a B1 (FJ, SJ) v kombinaci AJ-FJ, AJ-SJ. Znalost jazyka se prokáže certifikátem: pro AJ – CPE, IELTS (7.0), TOEFL iBT 95 a více; pro FJ – DALF B1; pro SJ – DELE B1.

Studenti FF MU žádají o prominutí přijímací zkoušky e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Studenti jiných vysokých škol zašlou žádost o prominutí přijímací zkoušky spolu s potvrzením o studiu těchto kombinací poštou na adresu Studijní oddělení - přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a to nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky .

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Pokračovat dále můžete studiem doktorských studijních programů, jako jsou Anglická jazykověda, Literatury v angličtině, Románské jazyky, Románské literatury nebo Literární komparatistika.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: