Historie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem magisterského studia historie je rozšířit znalosti a odborné kompetence pro profesní činnost historika. Prohloubíte si své znalosti českých a obecných dějin, schopnosti pracovat širokou škálou metod a osvojíte si množství historiografických poznatků. Míra intenzity specializace v magisterském studiu bude primárně ovlivněna vaší volbou studijního plánu.

Můžete studovat podle studijního plánu se specializacemi. V něm si zvolíte jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny.

Tento program můžete studovat také podle studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium se uskutečňuje na základě kombinace studijního plánu pro studium hlavní s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu. Své studium můžete rozvinout v rámci projektu Erasmus+ absolvováním studijních pobytů v zahraničí nebo návštěvou přednášek zahraničních odborníků.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o středověk / raný novověk / moderní dějiny nebo církevní dějiny?
  • Chcete být specialistou na toto období nebo téma?
  • Chcete být odborníkem i v dalším oboru kromě historie?

V případě kladných odpovědí neváhejte a podejte si přihlášku.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Studijní program neobsahuje povinné absolvování praxe. Během exkurzí, především však při zpracovávání samostatných kvalifikačních prací, budete mnohokrát v kontaktu s konkrétními historickými pracovišti, včetně zahraničních. Vlastní praxi si tak můžete najít sami v institucích, které vám budou z odborného hlediska nejbližší. K nejžádanější patří u studentů praxe v muzeích.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi studia budete schopni analyzovat historické jevy a procesy. Dokážete vysvětlit v širokých souvislostech význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vliv na další vývoj společnosti.

Zvládnete kriticky pracovat s prameny a interpretovat je. Budete schopni uplatňovat moderní metody historické práce a dokážete o oborovém tématu napsat rozsáhlou odbornou práci.

Díky úspěšnému studiu tak budete připraveni pro práci odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi. Obecně se uplatníte ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Délka písemné zkoušky je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Historie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Historický ústav.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Po absolvování navazujícího magisterského programu Historie se můžete ucházet o studium v doktorském studijním programu v historických a příbuzných vědách.

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: