Historie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem magisterského studia historie je rozšířit znalosti a odborné kompetence pro profesní činnost historika. Prohloubíte si své znalosti českých a obecných dějin, schopnosti pracovat širokou škálou metod a osvojíte si množství historiografických poznatků. Míra intenzity specializace v magisterském studiu bude primárně ovlivněna vaší volbou studijního plánu.

Můžete studovat podle studijního plánu se specializacemi. V něm si zvolíte jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny.

Tento program můžete studovat také podle studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium se uskutečňuje na základě kombinace studijního plánu pro studium hlavní s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu. Své studium můžete rozvinout v rámci projektu Erasmus+ absolvováním studijních pobytů v zahraničí nebo návštěvou přednášek zahraničních odborníků.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o středověk / raný novověk / moderní dějiny nebo církevní dějiny?
  • Chcete být specialistou na toto období nebo téma?
  • Chcete být odborníkem i v dalším oboru kromě historie?

V případě kladných odpovědí neváhejte a podejte si přihlášku.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Studijní program neobsahuje povinné absolvování praxe. Během exkurzí, především však při zpracovávání samostatných kvalifikačních prací, budete mnohokrát v kontaktu s konkrétními historickými pracovišti, včetně zahraničních. Vlastní praxi si tak můžete najít sami v institucích, které vám budou z odborného hlediska nejbližší. K nejžádanější patří u studentů praxe v muzeích.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi studia budete schopni analyzovat historické jevy a procesy. Dokážete vysvětlit v širokých souvislostech význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vliv na další vývoj společnosti.

Zvládnete kriticky pracovat s prameny a interpretovat je. Budete schopni uplatňovat moderní metody historické práce a dokážete o oborovém tématu napsat rozsáhlou odbornou práci.

Díky úspěšnému studiu tak budete připraveni pro práci odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi. Obecně se uplatníte ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Délka písemné zkoušky je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Historie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Historický ústav.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Po absolvování navazujícího magisterského programu Historie se můžete ucházet o studium v doktorském studijním programu v historických a příbuzných vědách.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: