Estetika a kulturní studia

"Objevit struktury krásy v umění, ctnost a dobro v kultuře"

Představení studijního programu

Studium estetiky a kultury nabízí studentům cestu k porozumění rozličným podobám umění v současnosti, dějinách, ve společenských, filozofických souvislostech, hlubší porozumění evropské kultuře. Na rozdíl od ostatních uměnovědných oborů představuje estetika umění jako společenský nebo filosofický fenomén přirozeně spjatý s dobovými a místními souvislostmi, ale současně vyjadřující nadčasové hodnoty reprezentované danou kulturou. Studium estetiky jako porozumění umění a kultuře je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evropské kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické interpretace pramenů, vedení odborné argumentace, terminologickou a pojmovou kázeň, schopnost práce s cizojazyčným textem a kulturní vhled a přehled. Absolventi jsou vybaveni pro pracovní uplatnění v galeriích, kulturních a společenských institucích, jako publicisté, ale též jako učitelé.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Povinnou součástí studia je individuální odborná praxe s odbornou supervizí na uměleckých nebo kulturních institucích v rozsahu 80 hodin praxe a 10 hodin supervizních setkání.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, jako pedagog, všude, kde uplatní získané hlubší poznatky o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhů řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program navazuje na bakalářský obor / program estetika a kulturní studia, je však široce otevřen i absolventům bakalářského studia z jiných humanitních programů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se děje motivačním pohovorem. V odborné části pohovoru jsou ověřeny znalostní předpoklady na úrovni obecného bakalářského humanitního studia, základní znalosti estetiky, jazykové a motivační předpoklady. K přijímacímu řízení si kandidát přinese:

  • bakalářskou, diplomovou práci, nebo její část (k nahlédnutí);
  • krátký projekt studia s malou rešerší literatury (1-2 strany; 3 kopie) naznačující, kterým směrem se ubírá jeho vlastní studijní zájem (například estetika divadla, literatury, hudby, filosofická estetika, estetika přírody, kultury, chování aj.);
  • seznam četby rozdělený na odbornou literaturu a beletrii (může být rozsáhlý nebo jen krátký, výběrový, pouze z titulů, o nichž je kandidát schopen hovořit);
  • případně další diplomy a ocenění z oblasti jazykové, umělecké a vzdělávací.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: odborná část - max. 50 bodů, projekt studia – max. 50 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia estetiky na FF MU, kteří složili bakalářskou státní zkoušku s hodnocením A nebo B, mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí uplynout více než rok, tedy dva semestry. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Seminář estetiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu téhož nebo příbuzného oborového zaměření.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/estetika/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: