Management v kultuře

From Arts to Marts (and back again)

Představení studijního programu

V tomto programu dostanete možnost navázat na bakalářské studium uměnovědného zaměření. Budete s námi rozvíjet své schopnosti reflexe aktuálního kulturního dění a učit se je prakticky využívat v organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích. Studovat zde můžete, ať už jste absolventi uměnovědného či ekonomického bakalářského programu.

Výuku zajišťuje Filosofická fakulta, která vám poskytne uměnovědné předměty, ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou, která zajišťuje ekonomické předměty. Studium budete mít doplněné a rozvíjené praxí v kulturních institucích a aktuálními přednáškami odborníků z jednotlivých institucí.

Porozumíte managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations a autorskému právu. Budete schopni řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky spojené s každodenním chodem kulturních institucí.

Už v průběhu studia se budete zapojovat do spolupráce s kulturními institucemi ve svém okolí a pracovat na projektech zaměřených na jejich potřeby. Tuto praxi můžete v případě vašeho zájmu rozvinout nad rámec univerzitní nabídky. Budete moci také vycestovat na stáž do kulturních institucí v zahraničí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného a praktického ekonomického vzdělání budete připraveni na podnikání i zaměstnání na různých pozicích ve veřejných i soukromých kulturních institucích.

Je studium programu pro vás?

  • Vystudovali jste uměnovědný základ a chcete se zaměřit více na realizaci, než na badatelskou činnost?
  • Chcete se uplatnit v kulturních institucích a pomáhat jejich rozvoji?
  • Máte rádi kulturu, v níž jste vyrostli, a chcete její krásu zprostředkovat i druhým?
  • Baví vás pracovat, organizovat a vést?

Pokud říkáte ano, pak by program Management v kultuře mohl být pro vás to pravé.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá na Ekonomicko-správní fakultě v sobotu a na Filosofické fakultě ve čtvrtek.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Součástí programu jsou povinné stáže v domácích kulturních institucích dle vlastního výběru, díky kterým získáte zkušenosti s jejich denním chodem. Budeme vás ale povzbuzovat i k využití možnosti nabrat zkušenosti v zahraničí. A to jak na jiných univerzitách, tak v kulturních organizacích.

Součástí studia je také nabídka domácích i zahraničních exkurzí. Na nich budete rozvíjet své schopnosti reflektovat praxi kulturního provozu a adaptovat získané poznatky k praktickému využití při vlastní organizátorské, manažerské či řídící práci.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi programu budete vybaveni kombinací teoretického uměnovědného a praktického ekonomického a právního vzdělání. Budete splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských pozicích ve veřejném i soukromém sektoru. Působit můžete nejen v divadlech, masmédiích, galeriích, památkových objektech a dalších kulturních institucích, ale i v soukromých firmách a v institucích veřejné správy.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška formou testu. Přijímací test je složen ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce programu Sdružená uměnovědná studia (odkaz Komisionální zkoušky na stránkách Ústavu hudební vědy). Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století (hegelianismus, pozitivismus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální estetika), stručným charakteristikám jednotlivých směrů, časovému zařazení a hlavním představitelům. Dále: osobnosti české estetiky od Palackého po současnost. Charakteristika estetického názoru, hlavních myšlenek, časové zařazení, hlavní díla. Základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, divadla, literatury a filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. Zařazení jmen do slohu, stylu či období, stručná definice a časové zařazení. Instituce a management ve sféře umělecké kultury. Instituce sloužící prezentaci umění (muzea, galerie, koncertní síně) a sféra zprostředkovatelská. Orientace v současném kulturním prostředí. Délka přijímacího testu je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 25 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářského studia všech oborů/programů garantovaných Ústavem hudební vědy FF MU, kteří složili bakalářskou zkoušku s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav hudebních věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Na studium můžete navázat podobně zaměřenými doktorskými studijními programy. V současnosti připravuje Ústav hudební vědy doktorský studijní program Digitální kultura a kreativní průmysly.

Chcete vědět víc?

http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/management-v-kulture

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jan Karafiát

Konzultant programu

e‑mail: