Inovácia kurzu Japonský buddhizmus v priebehu dejín

Kód projektu
FRVS/2333/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navrhuje inováciu kurzu Japonský buddhizmus v priebehu dejín, ktorého výuka prebieha v Seminári japonských štúdií pri Ústave jazykovedy a baltistiky FF MU. Inovácia zahŕňa prepracovanie sylabu tak, aby bola náplň kurzu zjednotená s ostatnými špecializovanými predmetmi v rámci štruktúry štúdia, o ktoré bola rozšírená výuka v priebehu posledných rokov. Súčasťou projektu je tiež aktualizácia štúdijných materiálov a vytvorenie elektronickej databáze textov, ktoré budú určené primárne pre poslucháčov kurzu. Inovácia predpokladá zakomponovanie najnovších poznatkov z oboru do sylabu kurzu, ako aj vytvorenie multimediálnych výukových materiálov. Projekt má taktiež napomôcť získaniu aktuálnych informačných zdrojov, ktorých využitie v kurze následne obohatí kvalitu jeho prezentácie študentom, a tiež rozmnoží fond Ústrednej knižnice FF MU. Nová podoba kurzu povedie k väčšiemu dôrazu na fenomenologické a doktrinálne špecifiká japonského buddhizmu, a tým tiež poskytne viac priestoru pre teoretické východiská pri štúdiu japonských náboženských dejín a kultúry. V neposlednej rade dojde vďaka projektu k obohateniu knižničného fondu fakulty, ktorý je voľne prístupný študentom i širokej verejnosti. S dôrazom na špecifický charakteru projektu nie je možné jeho financovanie z prostriedkov operačných programov EU.

Publikace

Počet publikací: 1