Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.


E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Michaela Antonín Malaníková
Department
 • Historický ústav
Employment - Position
 • vědecká a výzkumná pracovnice
Education and Academic Qualifications
 • 2004– dosud : doktorský studijní program – obor: historie – české dějiny, specializace: středověk, Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně; 2005–2009: magisterské studium, obor: portugalský jazyk a literatura, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně; 2001–2005: bakalářské stadium, obor: portugalský jazyk a literatura, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně; 1997–2004: magisterské studium, obor: historie a archivnictví, Historický ústav, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, ukončeno s vyznamenáním; 1993–1997: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Employment
 • leden 2010– dosud : vědecká pracovnice na projektu GAČR, Codex iuris municipalis Marchionatus Moravie – edice středověkých privilegií pro moravská města a průvodní studie září 2008 – prosinec 2011: vědecká a výzkumná pracovnice Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy. Prameny, země, kultura při Historickém ústavu FF MU v Brně
Teaching Activities
 • - jarní semestr 2010: Vybrané kapitoly z portugalské/brazilské kultury, Katedra romanistiky FF MU v Brně - jarní semestr 2010: Každodenní život na pozadí středověkého města, Historický ústav FF MU v Brně - podzimní semestr 2009, 2010: Ženy, muži a středověká společnost, Historický ústav FF MU v Brně - podzimní semestr 2008, 2009, 2010, 2011, 2012: Úvod do dějin a kultury Portugalska, Katedra romanistiky FF MU v Brně - podzimní semestr 2005, 2006, 2007: Postavení ženy v dějinách – vybrané kapitoly I, Historický ústav FF MU v Brně - vedení a oponentury bakalářských magisterských prací na Katedře romanistiky FF MU a Historickém ústavu FF MU v Brně
Scientific and Research Activities
 • - leden 2010 – do současnosti: spoluřešitelka projektu Codex iuris municipalis Marchionatus Moravie u GAČR, edice středověkých privilegií pro moravská města - listopad 2010 – srpen 2011: externí spolupracovnice na edičním projektu u GAČR, LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupnění městských knih v České republice I. - leden 2009 – prosinec 2011: externí spolupracovnice na vědeckém a edičním projektu u GAČR, Encyklopedie Urbánní historiografie Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 - leden 2007 – červen 2007: spoluřešitelka grantu FRVŠ, Sociální statut žen v dějinách od středověku po současnost
Internship
 • březen – červen 2008: Vídeň, Rakousko - badatelské stipendium Ernst Mach Stipendium Österreich – Česká republika únor – červenec 2003: Coimbra, Portugalsko - stipendium Socrates / Erasmus, studijní pobyt Universidade de Coimbra
Major Publications
 • ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Michaela. Maskulinita jako koncept medievistického bádání. In Švaříčková Slabáková, Radmila a kol.. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti : koncepty, metody, perspektivy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 24-35, 12 s. ISBN 978-80-7422-218-4. info
 • ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Michaela. Materiální kultura brněnských domácností 15. století v zrcadle testamentů. Brno v minulosti a dnes, Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2012, sv. 25, -, s. 61-78. ISSN 0524-689X. info
 • ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Michaela. Možnosti a limity využití konceptu genderu v medievistice. In Historická dílna Pedagogické fakulty v Plzni. 2012. info
 • ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Michaela. Obyvatelky středověkých měst na příkladu Brna. In Mitáček, Jiří. Královská města v životě země moravské. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 83-95, 13 s. Moravské zemské muzeum. ISBN 978-80-7028-388-2. info
 • ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Michaela. Když se jídla nedostává - středověké reflexe "hladových let" ve středoevropském prostoru. In Możejko, Beata; Barylewska-Szymańska, Ewa. Historia naturalna jedzenia : miedzy antykiem a XIX wiekiem. 1. vyd. Gdaňsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012. s. 70-80, 11 s. ISBN 978-83-61077-96-1. info
 • BOROVSKÝ, Tomáš a Michaela MALANÍKOVÁ. Genderové aspekty sporů o čest ve středověku. In Spory o čest ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2010. s. 113-126, 14 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 16. ISBN 978-80-86488-74-5. info
 • BOROVSKÝ, Tomáš a Michaela MALANÍKOVÁ. Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem – městské účty jako pramen k politické komunikaci. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010. vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. s. 83–92, 9 s. ISBN 978-80-970302-1-6. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Ženy, muži a středověk aneb Úvaha nad možnostmi a limity využití kategorie genderu v medievistice. In Historik na Moravě. Prosoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové , přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 603-610, 8 s. ISBN 978-80-86488-57-8. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Oddělené sféry, nebo komplementarita?Interakce mužů a ažen na pozadí středověkého města. Theatrum historiae, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, roč. 5/2009, č. 1, s. 215-225. ISSN 1802-2502. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Ke vzniku cestopisu Václava Šaška z Bířkova a možnostem jeho interpretace. Studia historica brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, C 55/2009, č. 1, s. 21-34. ISSN 0231-7710. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Regina Španová - možnosti využití mikrohistorie na příkladu života obyvatelky středověkého Brna. Brno v minulosti a dnes, Brno: Archiv města Brna, 2009, roč. 22/2009, č. 1, s. 71-90. ISSN 0524-689X. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela, Tomáš BOROVSKÝ a Dalibor JANIŠ. Spory o čest ve středověku a raném novověku. 2009. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Rozhodčí a smírčí řízení jako součást brněnského městského práva. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008. Brno: Matice Moravská, 2008. s. 217-224, 8 s. ISBN 978-80-86488-48-6. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Měšťanské ženy na Moravě ve 14. a 15. století. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. 2007. vyd. Poznaň: Instytut Historii UAM Poznaň, 2007. s. 271-278, 9 s. ISBN 978-83-89407-22-1. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Norma versus realita, Metodologická poznámka k možnostem zkoumání historické role žen na příkladě středověkého Brna. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22, Brno: MU, 2007, roč. 22/2007, č. 22, s. 163-166. ISSN 1211-6068. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Obraz ženy v české středověké literatuře. In Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistow. 1. vyd. Poznaň: Instytut Historii UAM, Poznaň, 2007. s. 203-209, 7 s. ISBN 83-89407-56-6. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně. In Pozdně středověké testamenty v českých městech, Prameny, metodologie a formy využití. 2006. vyd. Praha: Scriptorium, 2006. s. 139-144, 6 s. ISBN 80-86852-11-3. info
 • MALANÍKOVÁ, Michaela. Brněnské ženy 1343-1477 ve světle berních pramenů. In Brno v minulosti a dnes. 2005. vyd. Brno: AMB, 2005. s. 21-42, 21 s. ISBN 80-86736-01-6. info

2012/10/14