Předsmluvní odpovědnost a její východiska (POAJV)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1010/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkladatelé se chtějí zaměřit na pojetí předsmluvní odpovědnosti v historickém a mezioborovém kontextu. Důraz bude tedy kladen nejen na historické kořeny předsmluvní odpovědnosti, ale s ohledem na připravovaný kodex občanského práva bude meritem vědeckého zpracování především mezioborový kontext.
Výzkum bude zaměřen i na omezením smluvní volnosti v totalitním režimu, což bude tvořit další dimenzi projektu, kde bude jasně zřetelný rozdíl v chápání tohoto institutu v současném pojetí a v pojetí zastávaném v autoritativním režimu. Jako příklad bylo zvoleno národně socialistické Německo, kde nacisté hrubým způsobem zasahovali do soukromoprávních vztahů. Smluvní svoboda byla některými nacistickými právními teoretiky zpochybňována a čím více byla smlouva důležitější pro národní společenství, tím více se smluvní volnost vytrácela a nastupovaly kogentní normy. Tato část projektu by měla tedy ukázat, jakým způsobem autoritativní režim nejprve postupně omezil a poté v některých případech zcela odstranil princip smluvní volnosti v soukromém právu a jaké prostředky k tomu využil. Důležitá bude v tomto ohledu analýza tzv. generálních klauzulí a neurčitých pojmů, za pomoci kterých německé soudy za pomoci tzv. „neohraničeného výkladu“ zasahovaly fakticky do obsahu smluvních ujednání a omezovaly tím smluvní volnost stran.
Cílem bude zmapovat předsmluvní odpovědnost a její východiska nejen v současném obchodním, potažmo občanském právu, ale najít i některé její projevy či základy v právu rodinném a pracovním. Vše bude reflektovat historické souvislosti a římsko-právní základy. Skloubení oborového zaměření řešitelů (komercionalistika, právní romanistika a právní dějiny národního socialismu) povede k pochopení minulé a současné právní úpravy se zřetelem na možnou úpravou budoucí.