Utváření a institucionalizace přístupů a nástrojů sociální práce v kontextu soudobé společnosti a veřejné politiky

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0958/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na procesy utváření identity sociální práce; narativního, reflexivního, komplexního a na potenciál klienta zaměřeného přístupu v sociální práci; pojetí klientů sociální práce; pohledů klientů na význam identity, přístupu a pojetí klientů pro řešení jejich situací.

Cílem projektu je prostřednictvím serie dílčích empirických šetření a na ně navazujících studií odpovědět na otázku: Jak se v kontextu soudobé (postmoderní) společnosti vyvíjí akceptace identity, přístupů a pojetí klientů sociální práce z hlediska příjemců pomoci sociální práce a programů veřejné politiky, které poskytování pomoci sociální práce ovlivňují? Při zodpovídání této otázky budou autoři jednotlivých empirických šetření a na ně navazujících studií věnovat pozornost takovým aspektům postmoderní společnosti jako je vývoj genderových vztahů, vztahy mezi diskurzy specialistů různých oborů, vývoj důvěry a autority ve vztazích mezi pomáhajícími pracovníky a příjemci jejich pomoci, vývoj vnitřního uspořádání organizací, vývoj vztahu mezi rodinou a trhem práce aj.