Rozvoj doktorského studia chemie (DSP chemie)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002593
Project Period
9/2017 - 9/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Zkvalitňování doktorského studia chemických oborů - analytické, anorganické, organické, fyzikální a materiálové chemie a vytvoření nového DSP Analytický geochemik. Doplněním a rozšířením curricula DSP o přednášky prohlubujících specializaci ve zmíněných oborech DSP a lépe vyhovujícím požadavkům praxe, úpravou požadavků pro státní závěrečné zkoušky ve stejném smyslu. Prohloubením internacionalizace výuky zvýšením počtu přednášek v anglickém jazyce a podporou stáží nadaných studentů v zahraničí. Vazba na projekt "Výzkumná infrastruktura pro doktorské studium chemie".