Kramářské písně v brněnských historických fondech

Project Identification
DG18P02OVV021
Project Period
3/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Ethnology of the ASCR, v. v. i.
The Moravian Library Brno
The Moravian Museum Brno

Cílem projektu je vytvoření výsledků přispívajících k uchování, prezentaci a využití kramářských písní, textových útvarů pololidové literatury. Projekt se zaměřuje na fondy, jimiž disponují Moravská zemská knihovna v Brně, brněnské oddělení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Jde o cca 17 tisíc kramářských písní z období 17.–19. století. Prostředkem k naplnění uvedených cílů je vytvoření metodiky tvorby bibliografických záznamů kramářských písní, využitelné dalšími institucemi spravujícími památky podobného typu, a příprava široce koncipovaných výstav, které veřejnosti prezentují kramářské písně z fondů brněnských institucí jako specifický typ památek kulturního dědictví. Prezentaci uživatelsky příjemným způsobem zajistí i specializované mapy s odborným obsahem, které představí regionálně-geografický původ sbírky. Zapojení badatelů různých specializací umožní prezentovat kramářské písně komplexně, s důrazem na jejich textovou, hudební a také vizuální stránku. Jde o jedinečné památky žánrově i tematicky pestré, jejichž prostřednictvím je možné pochopit dobovou mentalitu (sakrální diskurs i profánní zájmy tehdejšího recipienta) a také způsob uchovávání kontinuity spisovného jazyka mezi dobou barokní a dobou národního obrození. Dalšími výstupy projektu je několik odborných monografií interdisciplinárního charakteru, konference a workshop k problematice kramářských písní, na kterých budou představeny výstupy celého týmu zahrnujícího badatele různých odborností ‒ lingvisty, etnology, muzikology, literární vědce a pracovníky muzeí či knihoven.

Globální cíl 1 – Národní identita
Globální cíl 2 – Kulturní dědictví


Specifický cíl 1.2. – Výzkum a jeho uplatnění – jazyk a literatura
Specifický cíl 2.1. – Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
Specifický cíl 2.3. – Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Publications