Psychosociální aspekty ovlivňující výkon vrcholových sportovců (PAAPEA)

Projekt Psychosocial aspects affecting the performance of elite athletes vychází výsledků dvouleté činnosti výzkumné skupiny PÚ FF MU Sportovní psychologie ve vědě a praxi, která je začleněna pod skupinu Psychologie zdraví, jež realizuje své stěžejní výzkumné záměry v Centru psychologie zdraví a nemoci (PHIC), přičemž navazuje na výsledky projektů Psychological Correlates of Coping in elite Athletes in the Czech Republic a Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence, které rozšiří o zmapování dalších oblastí řešené problematiky.


Stěžejním cílem předkládaného projektu je za výrazného zapojení bakalářských, magisterských a především doktorských studentů psychologie rozšiřovat stávající mezioborovou platformu pro navazující výzkumnou spolupráci příslušných univerzitních pracovišť (Fakulta sportovních studií, Lékařská fakulta a Pedagogická fakulta aj.) a připravit publikační výstupy, na jejichž základě bude možné generovat v dané oblasti zkoumání mezioborové výzkumné záměry.


Primárním výzkumným cílem dílčích studií, jež budou v rámci projektu realizovány, je hlubší zkoumání psychosociálních a psychofyziologických aspektů ovlivňujících výkon vrcholových sportovců, jako jsou např. rizikové a protektivní faktory vzniku, či případného výskytu syndromu přetrénování, či specifika zvládání tréninkové a soutěžní zátěže apod. Pozornost bude současně zaměřena i na psychometrické ověřování výzkumných metod, jež budou přeneseny z jiného kulturního prostředí a na aplikovatelnost a transfer získaných výsledků do praxe.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next