Vytvoření mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců (FAST)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Primárním cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace, která bude pomáhat cílové skupině (sportovci ve věku 12-15 let a jejich rodiče a trenéři) při včasné diagnostice únavy. Aplikace bude pracovat s jedinečným algoritmem, který bude zohledňovat vztahy mezi proměnnými i váhu jednotlivých faktorů. Při tvorbě tohoto algoritmu budeme vycházet jak z dosavadních publikovaných poznatků, tak i z výsledků našeho měření. Mobilní aplikace bude na začátku kategorizovat sportovce s rizikem únavy. Následně poskytne další postup, monitoring, doporučení. Sekundárním cílem je nalezení vztahů mezi vybranými proměnnými charakteristickými pro interní a externí tréninkové zatížení u dospívajících sportovců. Stěžejních výstupů bude dosaženo v dubnu 2021.