Učitelství historie pro střední školy

Představení studijního programu

Tento program navazuje na bakalářský program Historie. Je vhodný pro ty z vás, kteří uvažují o práci učitele dějepisu na středních školách nebo přemýšlí o práci v oblasti didaktiky dějepisu v institucích, jako jsou muzea, galerie, hrady či zámky.

V průběhu studia rozvinete schopnosti rozpoznávat, které části tématu je vhodné předávat studentům střední školy. Naučíte se rozeznat, které složky historické skutečnosti jsou důležité, přitažlivé, stále živé anebo rozporně hodnocené. Ty se pak naučíte zpracovat způsobem, který vzbudí zájem publika a podnítí je k dalšímu shromažďování informací a promýšlení interpretací.

Studium probíhá zpočátku formou teoretické výuky, která postupně přechází do formy didaktické dílny. V ní budete mít možnost si „nanečisto“ vyzkoušet výuku v kroužku svých kolegů a pod dohledem vyučujícího. Důraz klademe na aktivizační formy výuky, schopnost vyvolat ve třídě debatu a zájem o téma. Sami si také budete připravovat návrhy projektové výuky z oblasti regionálních dějin.

Program je bohatý na praktickou výuku. Budete se učit jak v prostředí střední školy, tak v Moravském zemském muzeu. Zde se budete školit a získávat praxi v oblasti muzejní pedagogiky. Současně jde o přirozenou cestu k pozdějšímu získání pracovního místa.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o historii a chcete se věnovat zvyšování povědomí o dějinách u mládeže i veřejnosti?
  • Vidíte dějiny jako zdroj poučení pro současný život a pro hodnotovou orientaci člověka?
  • Jste komunikativní, schopni práce v kolektivu, máte empatický přístup k lidem?
  • Toužíte zkoušet nové věci a jste schopni tvůrčí práce s historickou látkou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Výuka v programu má výrazně praktické zaměření. Díky „výuce nanečisto“ budete mít možnost vyzkoušet si získané teoretické znalosti a dovednosti a zvýšíte si své sebevědomí ještě před zapojením do praxe.

Praktická výuka probíhá na středních školách nebo v některé paměťové instituci jako jsou například muzea nebo galerie. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou středních škol, ve kterých se budete moci zapojit. Můžete si také praxi zajistit sami na střední škole podle vaší volby.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi naleznete uplatnění zpravidla jako učitelé středních škol nebo jako pracovníci v oboru muzejní pedagogiky v muzeích, galeriích, střediscích volného času nebo v turistickém ruchu. Pracovat můžete také v oblasti médií, kde zúročíte své znalosti historie, kompetence v oblasti komunikace nebo schopnosti řízení týmu lidí.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989).

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100). Délka oborového testu je 60 min.

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu – více zde.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Historie na FF MU. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Historický ústav.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v doktorském studiu Historie – české dějiny, nebo Historie – obecné dějiny.

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: