Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Rozumět a být srozumitelný.

Představení studijního programu

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele.

Absolventi oboru se uplatní nejen jako učitelé na středních školách, ale také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Povinnou součástí studia je průběžná a souvislá čtyřtýdenní praxe na střední škole. Kromě praxe studenti absolvují tzv. náslechové hodiny jako součást odborných didaktik v rozsahu stanoveném příslušným vyučujícím. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe těchto praxí.

Uplatnění absolventů

Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 30. 4. 2019)

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je program určen: Program je určen jen absolventům bakalářských programů filozofie, etika, religionistika, politologie, sociologie, psychologie, právo, občanská výchova, ekonomie a učitelství základů společenských věd.

Předmět přijímací oborové zkoušky: Bakalářská práce (popř. magisterská práce) a motivační dopis. V případě dvouoborového bakalářského studia může uchazeč odevzdat práci i z nepříbuzného oboru – budou posouzeny obecné schopnosti a kompetence uchazeče, které se u závěrečné práce očekávají. V motivačním dopise uchazeč uvede, jaký obor bakalářského studia vystudoval, proč chce studovat obor Učitelství ZSV pro střední školy, proč si zvolil Katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce. Podklady pro přijímací zkoušku dodá uchazeč do 7. června v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát Katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno)

.

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu – více zde.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 65 bodů (maximální počet bodů: 100). Bakalářská práce – max. 60 bodů, motivační dopis – max. 40 bodů.

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu - více zde.

Odkaz na Katedru filozofie.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Absolvent navazujícího magisterského studia může dále pokračovat ve studiu doktorského studijního programu (po splnění podmínek přijetí). V oborech učitelství odborných předmětů nelze na Filozofické fakultě MU pokračovat ve studiu v přímo navazujících doktorských oborech.

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: