Andragogika

K sobě, k druhým, k profesi.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Absolvent studijního oboru Andragogika disponuje širokým spektrem znalostí vědního oboru, zná jeho principy a strukturu a rovněž i souvislosti s příbuznými obory. Absolvent navazujícího magisterského studia Andragogiky je připraven pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení andragogického výzkumu.

Studium mj. klade důraz na přípravu profesně zdatných absolventů, kteří budou znalí praxe vzdělávání dospělých, kompetenčně vybaveni pro celou škálu profesních aktivit, orientující se na mezinárodní úrovni, tzn. zaměstnatelné na konkurenčním trhu vzdělávání.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 100 hodin. Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických dovedností a kompetencí pro práci ve vzdělávání dospělých. Součástí praxe je rovněž prezentace vlastní práce studentů v průběhu praxe a následná reflexe získané zkušenosti. Praxe se realizuje u partnerů, se kterými jsou zajištěny potřebné smluvní vztahy. Většina partnerů spolupracuje na realizaci praxí dlouhodobě. Z orgánů veřejné správy a samosprávy jde např. o Krajský úřad JMK, ze vzdělávacích institucí je to např. Akademie Jana Ámose Komenského, z poradenských zařízení Centrum vzdělávání všem, ze zaměstnavatelských organizací mj. Zetor, a.s.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Andragogika se uplatňují v institucích vzdělávajících dospělé coby manažeři a administrátoři vzdělávání, případně metodici a lektoři. Dále se uplatňují personálních odděleních veřejných i soukromých organizací a v podnikovém vzdělávání coby personalisté, manažeři lidských zdrojů a manažeři vzdělávání. Koncepční práci a na důkazech postavenou politiku vykonávají v orgánech státní zprávy a samosprávy. Absolventi také nacházejí uplatnění jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání na různých výzkumných pracovištích.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia bez omezení, zejména však absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Délka přijímacího testu je 60 min. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle následujících tematických okruhů:

 • pedagogika jako věda; systém pedagogických disciplín, funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín, hraniční pedagogické disciplíny;
 • andragogika jako věda, systém andragogických disciplín (teoretické a praktické);
 • vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika);
 • teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivně psychologické, spiritualistické a personalistické, technologické, sociální);
 • celoživotní a všeživotní učení, formální a neformální vzdělávání, informální učení;
 • vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR, školská soustava – základní charakteristika, systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce;
 • metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum, metody a techniky pedagogického výzkumu;
 • klasické (konsenzuální, konfliktní, interpretativní) a současné sociologické teorie a jejich interpretace výchovy, vzdělávání a školy;
 • cíle a funkce sociální politiky, aktéři, principy a nástroje sociální politiky, sociální stát;
 • rozvoj lidských zdrojů a celoživotní učení v mezinárodní a české perspektivě, záměry a cíle formulované v základních programových dokumentech EU (Memorandum o celoživotním učení, Bílá kniha) a ČR (Strategie rozvoje lidských zdrojů, Strategie celoživotního učení ČR).
 • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Odkaz na Ústav pedagogických věd.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu v oblasti pedagogických věd obecně a specificky andragogiky.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: