Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité nejen pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Tento program si klade za cíl především rozvinout a prohloubit vaše znalosti a dovednosti z bakalářského stupně studia. Budete rozvíjet nejen svoje kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, ale i své schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

Studium pedagogiky právě na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech. V rámci studia máte možnost zvolit si některou ze studijních specializací a zaměřit se tak na oblast pedagogiky, která je vám blízká. Na našem ústavu si také sami vytvoříte svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů můžete vybírat zcela libovolně.

Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílejí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy. Sami budete mít také příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. Povinnou součástí programu je i odborná praxe. Již během studia se tedy seznámíte s možnostmi budoucího profesního uplatnění.

Je studium programu pro vás?

  • Absolvovali jste bakalářský program Pedagogika nebo příbuzný obor?
  • Jste profesionál nebo absolvent vysoké školy a chcete si rozšířit vzdělání nebo doplnit kvalifikaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?
  • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?
  • Zajímají vás moderní postupy při učení?

Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Kombinovaná forma studia

Výuka v rámci kombinované formy studia probíhá typicky v pátek – dopoledne i odpoledne, a to jedenkrát za čtrnáct dnů. Díky využívání online výukových systémů však můžete studovat prakticky odkudkoliv a kdykoliv.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Součástí programu je povinná praxe, pomocí které získáte nebo si prohloubíte praktické dovednosti a kompetence pro práci ve vzdělávacích institucích (školské správě), ve vzdělávací politice, na poli přípravy a realizace pedagogického výzkumu ve školských i mimoškolských institucích, nebo pro práci v konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných i vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

Cílem praxe je získat konkrétní pracovní zkušenosti, seznámit se s pracovními podmínkami, náplní práce příslušných pracovníků a pracovními nároky. Posluchači se komplexně seznámí s každodenním fungováním a kulturou konkrétní instituce či oddělení tak, aby si mohli vyzkoušet vlastní schopnosti a předpoklady k práci v oblasti vzdělávání. Ke klíčovým cílům praxe patří „samostatná“ práce studentů. Našimi partnery při realizaci praxí jsou např. odbory školství na krajských či městských úřadech, centra volného času, různé školy a školské organizace.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni naplánovat, realizovat a vyhodnotit pedagogický výzkum. Zvládnete analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající vzdělávací aktivity. Budete umět využívat širokou škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin. Dokážete také provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školství i mimoškolním vzdělávání.

Uplatníte se v různých vzdělávacích institucích, školských i mimoškolských institucích, konzultačních společnostech, různých neziskových organizacích nebo ve státních výchovných a vzdělávacích institucích.

Našimi absolventy jsou například lektoři v institucích formálního i neformálního vzdělávání, výzkumníci, poradci, žurnalisté, pracovníci v institucích státní správy a samosprávy, nebo projektoví pracovníci.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je program určen:Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo obsahově podobného studijního oboru.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu Pedagogika. Délka písemného testu je 60 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru/programu Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav pedagogických věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

V dalším studiu můžete pokračovat v doktorských studijních programech Pedagogika nebo Andragogika. Cílem doktorského studia je připravit vás na samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů.

Absolvent doktorského studia pedagogiky disponuje pedagogickými schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a je schopen spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Studujte na předním výzkumném pracovišti, které má za sebou řadu excelentních vědeckých výsledků v mezinárodních impaktovaných časopisech, realizuje výzkumné projekty financované Grantovou agenturou ČR a vědecky vychovalo mnoho vynikajících českých akademiků!

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: